Lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

Lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

CSC on antanut lausunnon Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän 3.6.2020 julkaistusta väliraportista. Lausunnossa otetaan kantaa väliraportin toimenpide-ehdotuksiin painottaen erityisesti koulutuksen digitalisaation, TKI-toiminnan ja digitaalisten innovaatioiden sekä tiedon hyödyntämisen ja tietovarantojen näkökulmia.

 

CSC katsoo, että koronaviruskriisin aikaisen digitalisaatiokehityksen vakiinnuttamiseen liittyvät lainsäädännön muutostarpeet tulee ottaa tarkasteluun mahdollisimman nopealla aikataululla. Lainsäädännöllisiä esteitä purkamalla voidaan helpottaa esimerkiksi jatkuvaa oppimista tukevien digitaalisten palveluiden kehittämistä sekä laajempaa datan hyödyntämistä niin tutkimuksellisissa kuin kaupallisissakin tarkoituksissa.

 

Esimerkiksi genomilakia säädettäessä on varmistettava, että genomitietojen käyttö terveystutkimuksessa on mahdollista joustavasti tutkimuksen tarpeisiin vastaten, tietoturvasta huolehtien. EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallisessa implementaatiossa tulee puolestaan varmistaa, että tekstin- ja tiedon louhinta on mahdollista myös kaupallisille toimijoille, jotta edistetään tekoälyn ja datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä.

 

Toinen priorisoitava asia on EU-yhteistyö ja EU-rahoituksen parempi hyödyntäminen digitalisaatiota edistävissä hankkeissa. Seuraavalle EU:n budjettikaudelle digitaalisten infrastruktuurien kehittämiseen kohdentuu rahoitusta, jonka kotiuttaminen Suomeen toisi monenlaisia suoria ja välillisiä hyötyjä. Suomen tulee hyödyntää nämä mahdollisuudet mahdollisimman laajasti ja ottaa myös aktiivinen rooli vaikuttamisessa.

 

Koulutuksen digitalisaation osalta lausunnossa korostetaan digitaalisten ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia paitsi etäopetukselle ja -oppimiselle myös jatkuvan oppimisen palvelupolun kehittämiselle. Keskeisenä kehittämiskohteena nousee esiin sähköinen tunnistautuminen esimerkiksi etänä tapahtuvan osaamisen todentamisen ja kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloprosessin yhteydessä.

 

TKI-toiminnan ja digitaalisten innovaatioiden osalta lausunnossa peräänkuulutetaan mm. olemassa olevan ja rakenteilla olevan infrastruktuurin (esim. LUMI-supertietokone) hyödyntämistä suomalaisten TKI-toimijoiden kilpailukyvyn parantamisessa. Tiedon hyödyntämisen ja tietovarantojen osalta korostetaan mm. julkisilla varoilla tuotetun datan saatavuutta sekä luotettavien ja hyvin hallittujen tietovarantojen merkitystä tietoon perustuvalle päätöksenteolle.

 

CSC muistuttaa myös, että digitalisaatio on ilmiönä horisontaalinen, ja se edellyttää hallinnon sektoreilta uutta toimintakulttuuria, jossa asioita katsotaan kokonaisuuksina. Hankkeiden ja niiden rahoituksen tuleekin olla enenevässä määrin poikkihallinnollisia, jotta päästään eroon digitalisaation kehittämiselle vahingollisesta siiloutumisesta.

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)