Lausunto ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän loppuraportista

Lausunto ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän loppuraportista

CSC pitää ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian laatimista kaiken kaikkiaan merkittävänä edistysaskeleena, ja tukee omalta osaltaan loppuraportissa esiteltyjen toimenpiteiden toteuttamista. CSC arvostaa myös kansainvälisen näkökulman huomioimista raportissa ja kannattaa lämpimästi raportin laajaa jakelua kansainvälisille kumppaneille.

CSC pitää arvokkaana, että työryhmän loppuraportissa tunnistetaan ICT-alan kahtalainen rooli sekä päästöjen aiheuttajana (hiilijalanjälki) että päästöjen vähentämistä edistävien ratkaisujen tuottajana (hiilikädenjälki). Onkin tärkeää, että alan päästövaikutuksia arvioidaan kokonaisuutena kiinnittäen huomiota niin energiankulutukseen, energianlähteisiin, päästöjen kompensointiin kuin alan positiivisiin ilmastovaikutuksiin.

Loppuraportin toimenpiteistä CSC näkee erityisen keskeisinä ICT-infrastruktuurin ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä edistävät toimet liittyen energiatehokkuuden parantamiseen, hiilettömien sähkönlähteiden käytön edistämiseen ja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen. Toinen tärkeä näkökulma loppuraportissa liittyy nousevien teknologioiden hyödyntämiseen päästöjä vähentävien ratkaisujen tuottamisessa eri sektoreille.

 

On hyvä, että loppuraportissa nostetaan esille myös datatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja erityisesti energianäkökohtien varmistaminen ohjelmistojen ja palvelujen suunnittelussa. ICT-alan hiilikädenjäljen kasvattamiseksi on lisäksi tärkeää varmistaa laadukkaan datan tehokas, laaja ja toimialariippumaton saatavuus päästövähennyksiin tähtäävän tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeisiin.

 

CSC toivoo, että Suomi edistää loppuraportin edustaman kokonaisvaltaisen lähestymistavan omaksumista myös EU-lainsäädäntöä ja -rahoituskriteerejä luotaessa. Kansallisen tason toimeenpanon osalta CSC korostaa systemaattisen seurannan, selkeän vastuunjaon, riittävien kannusteiden sekä poikkihallinnollisen lähestymistavan merkitystä.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä