Lausunto Euroopan komission datahallintosäädösehdotuksesta

Lausunto Euroopan komission datahallintosäädösehdotuksesta

CSC toivottaa komission ehdotuksen tervetulleeksi ja on erityisen tyytyväinen tutkimusdatan hallinnan hyvien käytäntöjen (FAIR-periaatteet) hyödyntämiseen ehdotuksen perustana. CSC arvostaa myös ehdotuksessa käytettävää laajaa datan määritelmää sekä ehdotuksen pyrkimystä tukea yhteisten datanhallintakäytäntöjen luomista ennemmin ruohonjuuritasolta käsin kuin ylhäältä päin saneltuna. Samalla CSC muistuttaa, että yhteisten käytäntöjen luomisprosessien tulee olla läpinäkyviä.

Säädöksellä luotavan datainnovaatiolautakunnan tulee hyödyntää olemassaolevat datanhallintastandardit, -politiikat ja -käytännöt täysimääräisesti sekä saada riittävät resurssit koordinoida säädöksen yhtenäistä toimeenpanoa eri puolilla Eurooppaa. Säädöksen puitteissa kehitettävien palvelujen tulee olla käyttäjälähtöisiä, sitoutua MyData-periaatteisiin ja taata keskinäinen yhteentoimivuutensa, jotta palveluntarjoajan vaihtaminen on käyttäjille vaivatonta.

Julkisin varoin tuotetun datan on oltava avointa oli kyse sitten julkisen sektorin itsensä tai julkista rahoitusta saavien organisaatioiden tuottamasta datasta. Mikäli julkisen datan jakelussa käytetään datanjakopalvelua, tästä ei tule koitua ylimääräisiä kuluja datan käyttäjälle.

Datasääntelyn on oltava johdonmukaista, tuettava uusien kyvykkyyksien ja innovatiivisten käytäntöjen kehittymistä ja vältettävä liikaa yksityiskohtaisuutta. Lisäksi on muistettava, että datatalouden kehittyminen edellyttää sääntelyn lisäksi myös laajaa yhteistyötä sekä datainfrastruktuurien ja -taitojen kehittämistä.

Lue lausunto kokonaisuudessa täältä (englanniksi)