Lausunto Euroopan komissiolle eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden arvioinnista ja uudesta EU-hallitusten yhteentoimivuusstrategiasta

Lausunto Euroopan komissiolle eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden arvioinnista ja uudesta EU-hallitusten yhteentoimivuusstrategiasta

CSC:n mielestä eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet (European Interoperability Framework, EIF) ovat osoittautuneet toimivaksi välineeksi datan jakamisen edistämiseksi Euroopassa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että EIF on vain lähtökohta ja sen todellinen vaikutus eurooppalaisten julkisten palvelujen toimintaan ja digitalisaatioon riippuu siitä, miten sitä sovelletaan käytännössä. Soveltamisen on oltava yhdenmukaista kaikissa EU-maissa, kattaa kaikki sektorit (julkinen-yksityinen-tutkimus) ja huomioida kaikki oleelliset ulottuvuudet.

Yhteentoimivuuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen eri puolilla unionia edellyttää jonkinasteista EU-sääntelyä. On kuitenkin huomioitava, että suositukset ja muut pehmeän sääntelyn keinot tuottavat usein parempia ja pysyvämpiä tuloksia. Tavoitteena tulisikin olla yhdistelmä järkevän tasoista sääntelyä ja pehmeän sääntelyn keinoja / yhteisölähtöisiä parhaita käytäntöjä, joilla luodaan avointa, federoitua ja yhteentoimivaa ICT-ekosysteemiä. Yhteentoimivuus olemassaolevan datainfrastruktuurin kanssa on turvattava ja olemassa olevia infrastruktuureja käytettävä mahdollisuuksien mukaan päällekkäisyyksien ja siiloutumisen välttämiseksi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)