Lausunto Euroopan komissiolle Euroopan 2030 digitaalisesta kompassista

Lausunto Euroopan komissiolle Euroopan 2030 digitaalisesta kompassista

Digitaalisen vuosikymmenen prosessin siirtyessä seuraaviin vaiheisiin CSC haluaa kiinnittää uudestaan huomiota digitaalista kompassia koskeneen tiedonannon etenemissuunnitelmassa helmikuussa vahvasti esillä olleen vihreän ja ihmiskeskeisen lähestymistavan tärkeyteen. Näitä komission perustavanlaatuisimmista poliittisista ja strategisista painopisteistä kumpuavia periaatteita ei saa unohtaa. Lisäksi digitaalisen ja vihreän siirtymän tulee esiintyä yhteenkietoutuvana kaksoishaasteena ja -mahdollisuutena esitetyissä tavoitteissa ja välineissä.

Tiivistetysti CSC suosittelee:

  1. Ilmastoneutraalisuustavoitteen asettamista kaikille digitaalisille infrastruktuureille, joilla on suuri energiankulutus;
  2. EU:n Green ICT -strategian laatimista Suomen hiljattain julkaistun ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian mallin mukaisesti;
  3. Loppukäyttäjän roolin vahvistamista digitaalisten palveluiden suunnittelussa;
  4. Yhteentoimivuustavoitteen asettamista ja digitaalisen kompassin politiikkatoimien tiiviimpää kytkemistä EU:n datapolitiikkaan;
  5. Infrastruktuuritavoitteiden kehittämistä niin, että ne tukevat erityyppisistä infrastruktuureista rakentuvia yhteentoimivia ekosysteemejä sekä teknologista johtajuutta uusien teknologioiden saralla;
  6. Soveltamaan yhteisomistajuutta ja kattavia konsortiojärjestelyitä suunniteltaessa Euroopan kriittisten digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisessä käytettäviä monen maan hankkeita;
  7. Huomion kiinnittämistä avoimuuteen, läpinäkyvyyteen sekä monipuoliseen ja tasapainoiseen eri sidosryhmien edustukseen kutsuttaessa jäseniä digitaalisen kompassin toimeenpanon tueksi luotaviin sidosryhmäfoorumiin ja/tai asiantuntijaryhmään;
  8. Sidosryhmien kuulemista toimeenpanon lisäksi myös digitaalisen kompassin politiikkatoimien suunnittelussa sekä tämän edellyttämiä viestintätoimia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)