CSC kannattaa kansallisen IPR-strategian kehittämistä

CSC kannattaa kansallisen IPR-strategian kehittämistä

CSC lausui valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansalliseksi aineettomien oikeuksien (IPR) strategiaksi.

CSC pitää tärkeänä aineetonta omaisuutta koskevan osaamisen sekä hallinnon kehittämisen ja toivottaa tervetulleeksi nykytilan parantamisen. Kokonaisuutena tarkastellen periaatepäätös antaa hyvän lähtökohdan kansalliselle aineettomien oikeuksien strategialle ja toivottavasti se tarkentuu jatkossa konkreettisilla toimilla.

Datan potentiaalin täysimittaiseksi hyödyntämiseksi julkisin varoin tuotetun datan on oltava avointa ja TKI-toiminnassa on voitava hyödyntää myös arkaluonteista dataa hyödyntäen olemassa olevia teknisiä keinoja yksilöiden anonymiteetin ja yksityisyyden suojaamiseen.

Dataan liittyvän osaamisen kehittämiseen tulee panostaa vahvasti kaikilla sektoreilla ja koulutuksen tasoilla. IPR-strategian toteutumista edistää FAIR-periaatteiden (löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys) noudattaminen kaikessa datan hallinnassa. Periaatteita on edistettävä rajat ylittävästi ja eri sektoreiden välillä. 

Datan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus on keskeinen edellytys laajalle tiedon hyödyntämiselle yhteiskunnassa eurooppalaisen yhteentoimivuusviitekehyksen (https://ec.europa.eu/isa2/eif_en) mukaisesti.

Tekstin- ja tiedonlouhinnan salliminen mahdollistaa laajojen datamassojen hyödyntämisen. Suomen tulee varmistaa tekijänoikeusdirektiivin kansallinen liikkumavara täysimääräisesti ja edistää tiedonlouhinnan vapauttamista EU-lainsäädännössä. Tämä tukee kansallista TKI-ekosysteemiä ja edistää tehokkaampien ratkaisujen tarjoamista esimerkiksi tekoälyn kehittämisessä.