Biopankkilain kokonaisuudistus

Biopankkilain kokonaisuudistus

Luonnos hallituksen esitykseksi biopankkilain kokonaisuudistukseksi

Tiivistelmä CSC:n lausunnosta:

Hyvin rakennetut biopankkien kokoamista, digitoimista ja kuvailluista näytteistä luodut data-aineistot ovat tulevaisuuden aineetonta kansallista infrastruktuuria. Terveys-, sosiaali- ja genomidatan tuotanto ja käyttö tulisi nähdä kehittyvänä, teollistumisen kaltaisena prosessina. Systemaattisesti kerätyn terveysdatan hyödyntäminen kansalliseksi eduksi vaatii pitkäjänteistä strategiaa sen hallinnasta. Suomessa väestöpohjan tiedoista luodusta datasta syntyvien palveluiden loogista ketjua ja tulevaisuutta tulee siksi säädellä laeilla. Datan tulkinnat ovat kehittymässä ja dataan pohjautuvien uusien tietopalveluiden hallinta kotimaan lainsäädännön viitekehyksessä on Suomelle kilpailuetu nyt ja tulevaisuudessa. Hoidon lisäksi bioteknologian tutkimus ja tuotekehitys voivat pitkällä aikavälillä kasvaa kumuloituvan terveysdatan arvon varassa. Tämä vaatii datan arvoketjulle selkeät pelisäännöt.

CSC katsoo, että biopankkien näytteisiin liitetyn ja niistä tuotetun terveys- ja genomitietojen sekä kuvantamistietojen hallinnan tulee säilyä Suomessa. Tavoitteena tulee olla pitkäjänteinen kansallisen osaamispohjan ja palveluinfrastruktuurin luominen ja vahvistaminen.

CSC kannattaa biopankkilain kokonaisuudistusta, sillä lainsäädännön ajantasaisuus ja selkeys ovat keskeisessä roolissa tehokkaan biopankkitoiminnan ja laajemmin terveysdatan hyödyntämisen mahdollistamisessa. Tärkeää on myös selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja vastuita.

Biopankit koordinoivat toiminnassaan sensitiivisiä, mutta avoimeen hyödynnettävyyteen tähtääviä tietoja. Kehitys- ja innovaatiokäyttöön jaettavien tietojen osalta täytyy biopankkien näytteistä luotavista tiedoista olla selvillä metatiedot, jotka ilmaisevat mm.

  • mistä ja mitä tietoa löytyy (löydettävyys, saatavuus)
  • kuka voi päättää tiedon luovutuksesta käyttäjälle (pääsynhallinta)
  • miten varmistetaan yhteiset tiedostomuodot ja tiedonsiirtoprotokollat (yhteentoimivuus)
  • millä ehdoilla tiedon voi saada esimerkiksi toisiokäytön laissa tarkoitettuun käyttötarkoitukseen analysoitavaksi (uudelleenkäytettävyys)


Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.
Lue CSC:n lausunto kokonaisuudessaan täältä.