Datanhallinta-asetus valjastettava datastrategian tavoitteiden edistämiseen – CSC antoi lausuntonsa EU:n datanhallinta-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon selvitysluonnoksesta

Datanhallinta-asetus valjastettava datastrategian tavoitteiden edistämiseen – CSC antoi lausuntonsa EU:n datanhallinta-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon selvitysluonnoksesta

Datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanoa koskeva selvitysluonnos on kattava kuvaus asetuksen sisällöstä ja sen suhteesta olemassa olevaan sääntelyyn. Datanhallinta-asetuksen vaikutusten tarkempi arvio organisaatiomme kannalta tärkeistä kohdista vaatii paikoin selvennystä ja toivommekin toimeenpanon tueksi hallinnon- ja toimialojen kautta saatavaa tarkempaa ohjeistusta. Pidämme tärkeänä myös sitä, että selvityksen ulkopuolelle nyt jäävät tahot, kuten datanvälitys- ja data-altruismipalvelujen tuottajat, voivat saada riittävää tukea datanhallinta-asetuksen velvoitteiden noudattamiseen.

Korostamme, että kaikkia datastrategian tavoitteita on edistettävä, jotta yhteinen eurooppalainen data-avaruus on mahdollista luoda. Tarvitsemme myös yhteisiä datanhallintakäytäntöjä sekä johdonmukaista datasääntelyä, joka tukee uusien kyvykkyyksien ja innovatiivisten käytäntöjen kehittymistä. Julkisin varoin tuotettua dataa tulee avata.

Koska asetuksen tavoitteena on aktiivisesti edistää suojatun datan uudelleenkäyttöä, pidämme lisäksi erittäin tärkeänä, että toimivaltaisen elimen palveluita tarjoavien organisaatioiden, jollaiseksi CSC on selvityksessä onnistuneesti tunnistettu, resursointitarpeet ja tehtävien tarkoituksenmukainen organisointi käydään huolella läpi. CSC kannattaa tältä osin hajautettua järjestelmää, jossa alakohtaiset toimivaltaiset elimet säilyvät. CSC tarjoaa mielellään asiantuntemustaan asetuksen toimeenpanon tueksi.

On lisäksi tärkeää, että Suomi osana tulevaa datainnovaatiolautakuntaa edistää datapolitiikkaa, jolla pyritään edistämään monipuolista datan käyttöä erityisesti tutkimustarkoituksissa. Lisäksi olemassa olevia datanhallintastandardeja ja -käytäntöjä on hyödynnettävä täysmääräisesti ja säädöksen yhtenäiseen toimeenpanoon eri puolilla Eurooppaa on taattava riittävät resurssit.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.