HE laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

HE laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

Hallituksen esitys laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (HE 72/2017)

Tiivistelmä CSC:n lausunnosta:

On tärkeä varmistaa, että kansalaisella on mahdollisuus saada ja edelleen hyödyntää hänestä koulutustoimialalla syntyneitä tietoja, koska koulutuksen luonne on palvella elämän muita alueita, erityisesti koulutuksen jälkeen. Ehdotuksen mukaan henkilöllä olisi oikeus parempiin julkisiin palveluihin, kun niissä tarvittava häntä koskeva tieto olisi normien nojalla sähköisesti viranomaisten käytössä. Ehdotuksen uusia mahdollisuuksia luova ulottuvuus on antaa kansalaiselle mahdollisuus saada omia tietojaan sähköisesti käyttöönsä ja edelleen luovuttaa niitä kolmannelle taholle. Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa tulee varmistaa, että kansalainen voi elinikäisesti antaa ja hallita suostumuksiaan häntä koskevien tietojen käyttöön.

Oppijanumero on hyvä ottaa käyttöön kattavasti myös taaksepäin historiaan ja tuoda ehdotetun mukaisesti kaikki rekisteröidyt oppijat oppijanumeron piiriin. CSC painottaa, että numeron käyttöönotto tulee mahdollistaa taaksepäin, ei velvoittaa. Rekisterinpitäjät voisivat ulottaa oppijanumeron tarvittaessa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti pidemmälle kuin mihin säätämällä huonoimman mukaan mennessä pystyy.

Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet ovat sisällytetty ePerusteet-palveluun. Ehdotetusta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta ja opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta puuttuu korkeakoulujen osalta ePerusteiden tapainen palvelu, josta koulutusten kuvailutiedot olisivat kattavasti ja yhteismitallisesti saatavilla myös korkeakoulusektorilta. Ongelmana on, että kansallisella tasolla ei nykyisellään ole yhteistä referenssikehikkoa. Koulutusten kuvauksia tarvitaan esimerkiksi aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosesseissa, joiden määrä tulee laajentuvan opetus- ja koulutusyhteistyön puitteissa kasvamaan merkittävästi.

Toimeenpano edellyttäisi monenkeskistä sopimista, koulutusta ja tukitoimia koko toimialalla. Muun muassa henkilötietolakiin perustuvat ohjeet edellyttäisivät päivittämistä ja uusista toimenpiteistä ja rooleista sopimista. Rekisterinpitäjän vastuu säilyisi varsinaisilla koulutustoimijoilla, kuten korkeakouluilla. Toimijat ylläpitävät tietosuojaselostetta tietojenkäsittelyynsä liittyen. Hallituksen esityksen mukaisessa tilanteessa tietosuojaseloste uusiutuisi oletettavasti asiakirjaksi, jossa viitataan säädettyyn opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalveluun ja puolestaan palvelun yhteydessä Opetushallitus ylläpitäisi tietosuojaselostetta palvelun kautta tehtävistä tiedonluovutuksista.

Luonnoksessa todetaan norminantovallasta, että Opetushallituksen tulisi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä voida määrätä tiedon tarkemmasta sisällöstä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Korkeakoulusektorilta saatujen hyvien kokemusten perusteella Opetushallituksen työn tueksi tulisi luoda oppilaitoskenttää aktivoiva ja sitouttava yhteistyörakenne. Lisäksi olisi ratkaistava, minkälaisissa ohjaus-, yhteistyö- ja viestintärakenteissa kaikkia koulutusasteita koskevia asioita jatkossa käsitellään.

Lue CSC:n lausunto kokonaisuudessaan täältä.