Mahdollistavalla lainsäädännöllä kohti digitaalisia ekosysteemejä – CSC lausui digiohjelman lainsäädäntötyöryhmän loppuraportista

Mahdollistavalla lainsäädännöllä kohti digitaalisia ekosysteemejä – CSC lausui digiohjelman lainsäädäntötyöryhmän loppuraportista

CSC lausui digiohjelman lainsäädäntötyöryhmän loppuraporttiin Digitalisaation säädöstilanne ja ehdotukset sen edistämiseksi – digistä uusi normaali. Pidämme erittäin tervetulleena loppuraportin lähtökohtaa, jonka mukaan digitaaliseen asiointiin liittyvässä sääntelyssä tulisi pyrkiä ratkaisuun, jossa digitaalinen toimintatapa on oletuksena hyväksytty. On myös tärkeää, että työryhmä tunnistaa tarpeen mahdollistavalle lainsäädännölle.

Korostamme, että digitaalisuutta ei tule pitää asiana, joka otetaan mukaan vasta toiminnan loppumetreillä, sillä se voi johtaa pahimmillaan liian myöhäiseen ja jälkijättöiseen muutostarpeisiin reagoimiseen. Digiosaamisen on oltava mukana toiminnan tavoitteiden ja vaikuttavuusmittareiden määrittelyssä, ja toimenpiteiden suunnittelussa alusta asti. Lisäksi digitalisaation edellytyksenä on yhteentoimivuus, jota tulee kehittää systemaattisesti eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) sekä valmisteilla olevan Yhteentoimiva Eurooppa -säädöksen mukaisesti.

Datanhallinta, sektorirajat ylittävä yhteinen datapolitiikka ja käytänteet, sekä riittävä infrastruktuuri ja osaaminen datan käsittelyyn ovat myös avainasemassa käyttäjäystävällisten digipalveluiden kehittämisessä. Datan tulee olla myös helposti löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää FAIR-periaatteiden mukaisesti. Jatkovalmisteluissa onkin etsittävä keinoja datan liikkuvuuden ja uudelleenkäytön mahdollistamiseksi yli sektorirajojen, ja on tärkeää, että työryhmä tunnistaa tämän.

Olemassa olevaa lainsäädäntöä tulee tarkastella kriittisesti, sekä sitä tulee purkaa tarvittaessa, etenkin sen muodostaessa tarpeettomia esteitä.    Lisäksi uuden lainsäädännön tarvetta täytyy puntaroida ja sääntelyssä tulee suosia pehmeitä instrumentteja. Lainsäädännön on esimerkiksi mahdollistettava digitaalisten ekosysteemien syntyminen. Lainsäädännön pirstaloitumisen välttämiseksi on tärkeää, että lainvalmistelussa huomioidaan EU:ssa valmisteilla oleva sääntely sekä digitaalisuuden sektorirajat ylittävät laaja-alaiset tavoitteet ja niiden vaikuttavuus koko yhteiskunnan laajuisesti.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.