Rajat ylittävän yhteentoimivuuden edistäminen edellyttää monipuolista asiantuntijaosaamista – CSC otti kantaa Yhteentoimiva Eurooppa -säädösehdotukseen

Rajat ylittävän yhteentoimivuuden edistäminen edellyttää monipuolista asiantuntijaosaamista – CSC otti kantaa Yhteentoimiva Eurooppa -säädösehdotukseen

Yhteentoimivuus on yksi toimivien sisämarkkinoiden ja eurooppalaisen datatalouden kulmakivistä. Euroopan yhteentoimivuusperiaatteet (European Interoperability Framework, EIF) ovat merkittävästi edistäneet yhteentoimivuutta kiinnittämällä huomiota sen kaikkiin kerroksiin (oikeudellinen, organisatorinen, semanttinen, tekninen) ja tekemällä suosituksia tältä pohjalta. CSC panee tyytyväisenä merkille, että ehdotus Yhteentoimiva Eurooppa -säädökseksi (Interoperable Europe Act, IEA) perustuu EIF:n lähestymistapaan ja aikoo edelleen vahvistaa ja kehittää sitä.


Tiivistetysti CSC suosittelee seuraavien näkökohtien huomioimista IEA-ehdotuksen jatkokäsittelyssä:

  1. IEA:n luomien velvoitteiden on oltava oikeasuhtaisia, jotta ne eivät synnytä tarpeetonta hallinnollista taakka varsinkaan aloilla, joilla on jo vahvat yhteentoimivuutta ohjaavat rakenteet.
  2. Yhteentoimiva Eurooppa -lautakunnan (Interoperable Europe Board, IEB) mandaatin on oltava riittävän laaja kattaakseen kaikki neljä yhteentoimivuuden kerrosta.
  3. Aiheen laajuus ja monitahoisuus edellyttää, että EIB saa työhönsä syötettä laajalta joukolta asiantuntijoita. Tämä on huomioitava EIB:n työn tueksi perustettavien työryhmien määrässä ja kokoonpanossa.
  4. IEA:n on varmistettava, että yhteentoimivuusratkaisujen kehittäjät eivät joudu jakamaan sellaisia tietoja, joiden julkaiseminen voi muodostaa turvallisuusriskin, eli esimerkiksi palvelimien tai muiden tuotantoympäristöjen konfiguraatioita.
  5. On tärkeää hyödyntää täysimääräisesti jo tehty työ ja sekä eurooppalaiset ja kansalliset rakenteet, samoin kuin erityisesti tutkimussektorilla toimivien kansainvälisten organisaatioiden kehittämät ratkaisut.


Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)