Lausunto Suomen julkisten hankintojen strategian luonnoksesta

Lausunto Suomen julkisten hankintojen strategian luonnoksesta

CSC kannattaa julkisten hankintojen strategian laatimista ja pitää ehdotettuja tahtotiloja ja toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Erityisesti tarvitaan strategista, horisontaalista kokonaisnäkemystä hankinnoista ja niiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, ja lähtökohtana tulee olla suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin etu. Hankintojen strategisuus ja kokonaistaloudellisuus, tiedolla johtaminen ja digitalisaation hyödyntäminen, ekologinen kestävyys, innovatiivisuus, yksityisen ja julkisen sektorin vuorovaikutus, sekä huoltovarmuus ja poikkeusoloihin varautuminen ovat kaikki erittäin keskeisiä näkökulmia. Nämä asiat tulee huomioida myös lainsäädännön muutostarpeiden tarkastelussa, ja lainsäädännölliset esteet innovatiiviselle, kestävälle ja kustannustehokkaalle hankintatoiminnalle tulee purkaa.

CSC korostaa, että julkisten hankintojen tulee olla mahdollisimman suunnitelmallisia ja kustannustehokkaita - tässä tulee huomioida nimenomaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ympäristötekijät sekä Suomen kilpailukyky pitkällä aikavälillä. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös lainsäädännön muutostarpeita ja sitä, palveleeko nykyinen lainsäädäntö Suomen etuja pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi hankintalain nykyinen rajoitus sidosyksikön harjoittamaan liikentoimintaan muiden kuin hankintayksikköjensä kanssa asettaa suomalaiset sidosyksiköt EU:n sisämarkkinoilla eriarvoiseen asemaan muiden jäsenvaltioiden vastaavien toimijoiden kanssa. Tämä muodostaa esteitä mm. EU-rahoituksen kotiuttamiselle. Sidosyksikköjen tarkastelu homogeenisena ryhmänä lainsäädännössä on Suomen kilpailukyvyn kannalta ongelmallista, sillä sääntely ei huomioi sidosyksikköjen ja niiden toiminnan välisiä eroavaisuuksia, ja näin ollen estää osan sidosyksiköistä potentiaalin hyödyntämisen myös siitä näkökulmasta, miten nimenomaan markkinat saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin tietyillä alueilla, ja mitkä ovat suomalaisten pk-yritysten mahdollisuudet päästä markkinoille. Siksi on tärkeää, että hankintalainsäädännön vaikutuksista tehdään strategialuonnoksessa mainittu kattava selvitys, jossa tunnistetaan sidosyksikkökentän moninaisuus ja käydään sidosyksiköiden asemaa perusteellisesti läpi nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä.