Tekijänoikeusuudistus

Tekijänoikeusuudistus

Suomalaisen tieteen ja tutkimuksen mahdollistajana ja puolestapuhujana CSC on vakavasti huolestunut ehdotetun uudistuksen sisällöstä ja sen vaikutuksista eurooppalaiseen datatalouteen, tieteeseen ja tutkimukseen. Vetoamme, että Euroopan Parlamentti hylkäisi uudistuksen pohjaesityksen ja jatkaisi sen valmistelua erityisesti artikloiden 3, 11 ja 13 osalta.

Uudistusesitys on sisällöltään monelta osin ongelmallinen ja sen seuraukset ovat ristiriidassa sekä sen omien, että koko digitaalisten sisämarkkinoiden (DSM) strategisten tavoitteiden kanssa.

  • Artiklassa 3 Tekstin- ja datanlouhinnan rajoittaminen ainoastaan akateemisille toimijoille tutkimuskäyttöön heikentää yritysten TKI-mahdollisuuksia ja siten Euroopan kilpailukykyä. Erityisesti eurooppalaisten dataan perustuvien pk-yritysten ja startup-yritysten toimintaedellytykset heikkenevät, ja muualla toimivien yritysten kilpailuetu suhteessa niihin kasvaa.

  • Artikla 11 vaatisi luvan julkaisijalta kaikkien digitaalisten journalististen sisältöjen jakamiseen 20 vuoden ajan julkaisemisesta. Käytännössä tämä estäisi esimerkiksi uutislinkkien jakamisen sosiaalisessa mediassa, koska suoja koskisi kaikkea toimituksellista sisältöä otsikoista alkaen.

  • Artikla 13 puolestaan loisi palveluntarjoajille velvoitteen valvoa etukäteen ja tarvittaessa poistaa käyttäjien palveluun lataamaa materiaalia tekijänoikeusrikkomusten karsimiseksi. Tämä koskisi kaikkia sisältöjä niiden muodosta riippumatta, ja olisi ristiriidassa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden kanssa, joita EU vahvasti ajaa.

 

Koko lausunto on luettavissa täällä (PDF).