Terveysdatan rajat ylittävää jakamista yhteiseksi hyväksi – CSC kannattaa eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luomista

Terveysdatan rajat ylittävää jakamista yhteiseksi hyväksi – CSC kannattaa eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luomista

CSC pitää erittäin tarpeellisena, että sähköistä terveysdataa hyödynnettäisiin paremmin sekä ensisijaisessa terveydenhuollossa että toissijaisissa käyttötarkoituksissa, kuten tutkimuksen ja päätöksenteon tukena. Tämä tuo konkreettisia hyötyjä kaikille eurooppalaisille tehokkaampien terveydenhuoltojärjestelmien, uusien ja yksilöllisten hoitojen sekä tietoon pohjautuvan terveyspoliittisen päätöksenteon muodossa. CSC toivottaakin tervetulleeksi komission ehdotuksen eurooppalaista terveysdata-avaruutta (European Health Data Space, EHDS) koskevaksi asetukseksi kehottaen käyttämään sen sääntöjä, yhtenäisiä standardeja ja käytäntöjä, infrastruktuureja sekä hallinnollista viitekehystä pohjana muiden sektorikohtaisten data-avaruuksien kehittämiseksi tiellä kohti lopullista tavoitetta yhdestä yhtenäisestä eurooppalaisesta data-avaruudesta.

Tiivistetysti CSC suosittelee, että:

  1. Kiinnitetään huomiota yhteentoimivuuden edistämiseen kaikilla tasoilla (oikeudellinen, organisatorinen, semanttinen, tekninen) painottaen erityisesti metadatan yhteentoimivuutta, joka on avainasemassa datan löydettävyydelle datan käyttäjien näkökulmasta;

  2. Varataan riittävästi aikaa ja muita resursseja siihen, että kaikki tietovarannot kaikissa tietoaineistoissa voidaan saattaa EHDS:n yhteentoimivuusperiaatteiden mukaisiksi;

  3. Hyödynnetään rajat ylittävää terveysdatan käyttöä varten kehitettyjä olemassa olevia hankkeita, käytäntöjä, sääntöjä ja infrastruktuureja;

  4. Asetetaan käyttöympäristöjen tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sekä turvallisuus- ja yhteentoimivuusvaatimukset (Art. 50) perustuen olemassaoleviin käytäntöihin huolehtien oikeasta tasapainosta turvallisuuden ja toimivuuden välillä;

  5. Luodaan toimiva rakenne sidosryhmien osallistumiselle muun muassa lisäämällä kannusteita ottaa asiantuntijat ja sidosryhmät mukaan EHDS-neuvoston (VI luku) työhön painottaen erityisesti tutkimusyhteisön näkemysten huomioimista;

  6. Arvioidaan huolellisesti anonymisointi- ja pseudonymisointivaatimusten (Art. 44(3)) vaikutuksia tutkimustoimintaan;

  7. Uudelleenarvioidaan ehdotusta myöntää tietolupia automaattisesti tilanteissa, joissa tietolupaviranomainen ei pysty tarjoamaan päätöstä asetuksen mukaisten aikarajojen puitteissa ((Art. 46(3));

  8. Tarkennetaan aineistojen käyttäjien velvoitetta julkistaa sähköisen terveysdatan toisiokäytön tuloksia sen varmistamiseksi, ettei julkaisua maksumuurin takana pidettäisi riittävänä tarvittavan avoimuuden tason saavuttamiseksi;

  9. Luodaan kattava ja yhdenmukainen menettely data-altruismin harjoittamiseen, mieluiten Euroopan laajuisella ja koneluettavalla suostumuslomakkeella;

  10. Varmistetaan EHDS:n yhteydet sekä muihin data-avaruuksiin että suurteholaskenta- ja tietoliikenneyhteysresursseihin, joita EU kehittelee parhaillaan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)