Hallinnointi

CSC:n lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi omistajat muodostavat neuvottelukunnan, joka laatii yhtiön omistajastrategian ja käsittelee CSC:n ohjaukseen liittyviä asioita. Toimitusjohtajan lisäksi yhtiön operatiivisesta johdosta vastaa johtoryhmä.

  • Yhtiökokous on CSC:n ylin hallinnollinen elin.
     
  • Yhtiökokous nimittää vuodeksi kerrallaan hallituksen, joka kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Hallitus käsittelee kaikki CSC:n toiminnan kannalta laajakantoiset asiat, kuten strategian, toimintasuunnitelman, budjetin, merkittävät investoinnit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus vahvistaa vuosittain itselleen työjärjestyksen ja toimittaa työskentelystään itsearvioinnin CSC:n omistajaohjauksesta vastaavaan opetus- ja kulttuuriministeriöön.
     
  • Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja on yhtiön johtoon kuuluva toimielin eikä ole työsuhteessa CSC:hen. Toimitusjohtajan tehtävänä on CSC:n toiminnan johtaminen ja valvominen osakeyhtiölain puitteissa hallituksen antamien ohjeiden ja vahvistetun strategian mukaisesti.


Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii valtakirjalla opetus- ja kulttuuriministeriön asianomainen ministeri, kansliapäällikkö, hallinto-osaston päällikkö taikka muu hallinto-osaston virkamies, joka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous käsittelee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä tilintarkastajan. Hallitus vastaa CSC:n strategian ja liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvoo yhtiön tuloskehitystä ja hallintoa. CSC:n liiketoimintaa ja tavoitteiden toteuttamista johtaa toimitusjohtaja osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.
 


Hallinnointiperiaatteet ja ohjausrakenteet

Valtion omistamaa erityistehtäväyhtiötä koskevat pääsialliset normit ovat Suomen osakeyhtiölaki (624/2006) ja laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistusohjauksesta (1315/2016). CSC:n hallinnointia ohjaavat lisäksi valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätös 13.5.2016 sekä yhtiöjärjestys ja yhtiön hallituksen määrittelemät periaatteet ja ohjeet. CSC noudattaa listaamattomana yhtiönä soveltuvin osin myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 1.10.2010). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa CSC:n omistajaohjauksesta ja yhtiön yhteiskunnallisen ja taloudellisen kokonaistuloksen arvioinnista.