CSC – tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on suomalainen tietotekniikan osaamiskeskus, joka tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluja tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille niin, että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.

CSC:n pääasiallisia asiakkaita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot, opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala sekä julkinen hallinto. Yhtiöllä on merkittävä rooli opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepoliittisen ohjauksen ja kehittämisen välineenä. CSC:n kansainvälinen toiminta palvelee suomalaisen tutkimusyhteisön ja koulutusjärjestelmän elinvoimaisuutta.

Vuonna 2019 CSC:n liikevaihto oli 51 038 706,11 euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 413 työntekijää. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Espoon Keilarannassa ja Kajaanissa Renforsin Rannan yritysalueella.
 

Omistus ja hallinnointi

CSC on voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio (70 %) ja suomalaiset korkeakoulut (30 %). CSC:n omistajat muodostavat neuvottelukunnan, jossa on viisi valtion nimeämää ja viisi korkeakoulujen nimeämää jäsentä. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön ohjaukseen liittyviä asioita, laatia yhtiön omistajastrategia ja arvioida yhtiön yhteiskunnallista ja taloudellista kokonaistulosta. Yhtiö ei jaa osinkoa tai muuta vastikkeetonta hyvitystä. CSC toimii julkisista hankinnoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/24/EU) 12 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisena omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö palvelee muita tahoja kuin omistajia siten, että hankintalainsäädännössä säädetty muihin kuin omistajiin kohdistuvan sallitun ulosmyynnin raja ei ylity.

Vuoden 2017 alussa valtio-omistajan puolesta toimiva opetus- ja kulttuuriministeriö asetti CSC:lle omistajien muodostaman neuvottelukunnan, jonka toimikausi kesti kaksi vuotta päättyen vuoden 2018 lopussa. Uusi neuvottelukunta nimetään vuoden 2019 alussa. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön ohjaukseen liittyviä asioita, laatia yhtiön omistajastrategia ja arvioida yhtiön yhteiskunnallista ja taloudellista kokonaistulosta.

CSC:n hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Hallitukseen kuului vuonna 2019 seitsemän jäsentä. Huhtikuussa 2019 yhtiökokous nimitti kolme uutta jäsentä Leena ViljonAntti Asikaisen ja Jukka Mönkkösen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mirjami Laitinen ja yhtiön toimitusjohtajana Kimmo Koski.

CSC:tä koskevat pääsialliset normit ovat Suomen osakeyhtiölaki (624/2006) ja laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistusohjauksesta (1368/2007). CSC:n hallinnointia ohjaavat lisäksi valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös (13.5.2016), talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto palkitsemisesta (13.8.2012) sekä yhtiöjärjestys ja yhtiön hallituksen määrittelemät periaatteet ja ohjeet.
 

Olennaiset yhteiskuntavastuun teemat ja näkökohdat


 

Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet

CSC:n toimintaa ohjaavat yhteistyötä, osaamista, välittämistä ja vastuullisuutta korostavat arvot. CSC:n arvomotto ”Yhdessä osaamme ja välitämme – vastuullisesti” muodostaa yrityskulttuurin perustan. Arvojen mukaista toimintaa tukee CSC:n eettinen toimintaohje (”tapamme toimia”, Code of Conduct). Toimintaohje kertoo, mitä CSC:llä tarkoitetaan hyvällä liiketoimintatavalla ja terveellä vuorovaikutuksella sidosryhmien, yhteiskunnan ja ympäristön kanssa. Toimintaohje sisältää lahjontaa, korruptiota ja poliittista vaikuttamista koskevat toimintaperiaatteet. Ohjeistus koskee koko CSC:n henkilökuntaa ja hallitusta, ja siihen kuuluvat asiat sisältyvät henkilöstön perehdytysohjelmaan. Toimintaohje on julkaistu CSC:n www-sivustolla. CSC edellyttää käyttämiensä palvelu- ja tavarantoimittajien noudattavan samoja periaatteita.

CSC noudattaa YK:n korruptionvastaista yleissopimusta (UNCAC) sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n lahjonnan vastaista sopimusta, eikä hyväksy mitään keinoa, jolla pyritään vaikuttamaan yhtiön tai sen sidosryhmän edustajan arvostelukykyyn. Yhtiö ei myöskään tue suoraan eikä välillisesti poliittisten puolueiden ehdokkaita, puolueita tai poliittisia ryhmittymiä.

 

CSC:n hallitus seuraa yhteiskuntavastuun johtamista ja toteutumista osana työjärjestyksensä mukaista toimintaa.


CSC:n hallitus seuraa yhteiskuntavastuun johtamista ja toteutumista osana työjärjestyksensä mukaista toimintaa. Hallitus arvioi vuosittain tilinpäätöskokouksen yhteydessä CSC:n palvelujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kykyä tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa erityistehtävän tarkoittamalla tavalla. Arviointi vaikuttaa hallituksen päätökseen mahdollisten tulospalkkioiden jakamisesta yhtiön henkilöstölle ja johdolle.

Hallitus vahvistaa vuosittain päivitettävän riskienhallintasuunnitelman sekä hyväksyttävät jäännösriskit. Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän kanssa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Vastuullisuuden johtaminen ja käytännön toimenpiteiden koordinointi tapahtuu yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän kautta.

CSC:n johtoryhmä vastaa sisäisestä valvonnasta eli ohjaus- ja toimintaprosesseista, joilla varmistetaan, että toiminta on lainmukaista ja tuloksellista ja yhtiön taloudellisesta tilasta ja toiminnasta raportoidaan luotettavasti. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa talousjohtaja yhteistyössä muun johdon ja tilintarkastajan kanssa. CSC on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteita, jotka ottavat huomioon taloudellisen toiminnan suhteen ekologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin arvoihin.

Yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden toteuttaminen sisältyy CSC:n jokaisen työntekijän päivittäisiin tehtäviin.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle