Ympäristövastuu

CSC on kestävän kehityksen edelläkävijä ICT-palvelujen tuotannossa ja on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassaan. Ympäristöjohtaminen on osa CSC:n johtoryhmän normaalia johtamistyötä. Tavoitteena on mahdollisimman pieni toiminnan aiheuttama ympäristökuorma.

Vuonna 2019 yhtiön suurin ympäristökuorma muodostui datakeskusten sähkönkulutuksesta ja lentomatkustuksesta. CSC:n ympäristövastuuta ohjaavat periaatteet:

  • CSC tähtää datakeskuksissaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin
  • CSC pyrkii säästämään energiaa ja luonnonvaroja sekä pienentämään hiilidioksidipäästöjä
  • CSC ohjeistaa ja tukee henkilöstöään ympäristöä säästävien toimintatapojen omaksumisessa.

Suuryritysten tulee toteuttaa neljän vuoden välein energiatehokkuuslain mukainen energiakatselmus. CSC:n energiakatselmus teetettiin edellisen kerran vuonna 2015 ja uusi katselmusraportti julkaistaan vuonna 2020.

Vuonna 2019 datakeskusten ja toimistotilojen käyttämä sähkö oli tuotettu kokonaisuudessaan uusiutuvalla energialla. Tuotettavista palveluista valtaosa on virtualisoituja, jolloin palvelinten sähkönkulutus ja resurssienkäyttö ovat pienempiä kuin vastaavalla määrällä fyysisiä koneita toteutettuna.
 

Energiatehokkaat datakeskukset

CSC:n datakeskus Kajaanissa on yksi maailman energiatehokkaimmista. Vuonna 2012 käyttöönotetun modulaarisen datakeskuksen (MDC) energiatehokkuutta mittaava PUE-arvo on 1,02, joka on maailmanlaajuisesti kärkiluokkaa. Tähän vaikutti PUHTI -supertietokoneen käyttöönotto syksyllä 2019, joka nosti merkittävästi MDC-salin käyttöastetta ja siten paransi PUE-arvoa. Samoin toisen modulaarisen datakeskuksen, MDC2-konesalin, käyttöasteen nousu uuden tallennusympäristön (ALLAS) myötä paransi salin PUE-arvoa. SISU –supertietokoneen osalta luvut ovat osavuotisia (01-08/2019), koska operointi koneella loppui syksyllä 2019. Todettakoon kuitenkin, että SISU:n käyttöaste operointiajallaan vuonna 2019 oli erittäin korkealla tasolla.

SISU korvataan vuonna 2020 lämminvesijäähdytteisellä MAHTI -supertietokoneella, jonka energiatehokkuus tulee olemaan vielä parempi verrattuna CSC:n entisiin supertietokonejärjestelmiin. CSC:n kaikkien datakeskusten energiatehokkuus on kansainvälisesti katsoen hyvällä tai erittäin hyvällä (Kajaani) tasolla, ja uudistusten myötä uskomme tilanteen vielä parantuvan entisestään. 

Espoossa POHJA-konesalin käyttöaste nousi hiljalleen vuoden 2019 aikana tehtyjen keskittämisjärjestelyjen myötä. Energiatehokkuuden kehitys on ollut tähän asti hyvä ja CSC uskoo pääsevänsä edelleen pienempiin PUE -lukuihin vuonna 2020.

Kuten energiatehokkuuskuvaaja kertoo, CSC on edelleen tavoitteen mukaisessa kehityksessä (10 %). cPouta- ja ePouta-pilvipalveluiden ympäristöt laajenivat edelleen vuonna 2019 vastaamaan palveluiden tarpeen kasvuun.  Muistin määrällä mitattuna cPouta-palvelun käyttö kasvoi noin 70 % ja ePouta-palvelun käyttö kasvoi noin 25 %.

Keskeistä energiatehokkuudessa on myös se, että kaikki kulutettu energia käytetään merkitykselliseen toimintaan. CSC:n suomalaiselle tutkimukselle tarjoamien laskentapalvelinten käyttöaste on korkea ja resurssien tehokas käyttö varmistetaan muun muassa skaalautuvuustesteillä.

CSC:n datakeskusten käyttämä sähkö oli vuonna 2019 kokonaisuudessaan uusiutuvaa energiaa. Kokonaisuudessaan CSC:n energian käyttö laski konesaleissa, suurin tekijä oli yhden superkoneympäristön alasajo vuoden 2019 syksyllä Kajaanissa, sekä Espoossa tehdyt konesaleja koskevat keskittämisjärjestelyt.

CSC:n datakeskusten energiankulutus 2005–2019

 

 

CSC:n datakeskusten energiatehokkuus

 

Muun toiminnan ympäristövastuu

CSC:n asiantuntijoiden työtilojen tilatehokkuus jatkoi hyvää kehitystään vuoden 2019 aikana remontoitujen monimuotoisten työtilojen (1600m2) ansiosta. Tiimityöhuoneet sekä avotilat vetäytymis- ja kokoustiloineen vastaavat entistä paremmin CSC:läisten työskentelytapoja optimoiden samalla tilojen käyttöastetta. CSC on parantanut toimitilojensa tilatehokkuutta. 

CSC noudattaa hankinnoissaan Hanselin puitejärjestelyitä, joissa ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. Myös CSC:n hankintaohjeessa ohjeistetaan tarkastelemaan ympäristötekijöitä sekä hankintaa suunniteltaessa, käytön aikana että elinkaaren lopussa.
 

Energia ja vesi

CSC:n toimistotilojen sähkönkulutus oli vuonna 2019 yhteensä 341,7 MWh. Sähkönkulutus henkeä kohden jatkui laskuaan, ollen reilusti alle 1 MWh/hlö.

CSC ei ole merkittävä vedenkuluttaja. Espoossa CSC:n osuutta vedenkulutuksesta ei pystytä erittelemään, koska kiinteistössä ei ole vuokralaiskohtaisia vesimittareita. CSC:n datakeskuksissa on käytössä suljettu vesijäähdytyskierto, jonka vedenlisäystarve on minimaalinen.

CSC:n rooli kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuureissa edellyttää verkostoitumista ja siten matkustamista. Matkustamista on pyritty vähentämään kannustamalla verkkoneuvotteluihin ja henkilökuntaa kannustetaan myös julkisten liikennevälineiden käyttöön. Matkaostot on keskitetty valtionhallinnon kilpailuttamalle matkatoimistolle lento-, juna- ja majoituspalveluiden osalta. Hansel on kilpailutuksessaan määritellyt näille palveluntarjoajille myös ympäristökriteerit.

Kaiken kaikkiaan matkustaminen on lisääntynyt CSC:llä vuoden 2019 aikana, mutta suhteessa henkilöstömäärän kasvuun, henkilöiden matkustuksen määrä ei ole noussut.

Lentokilometrejä vuonna 2019 kertyi yhteensä 2 974 364 kilometriä joka on päästöissä mitattuna 283 732 CO2e kg. Yhden CSC:läisen osalta tämä tarkoittaa 718 kiloa hiilidioksidia per henkilö. Eniten CSC:llä matkustetaan Euroopan sisäisillä lennoilla (69% lennoista) ja toiseksi eniten kotimaassa (28% lennoista). 

Myös kotimaan junamatkustuksen osalta kilometrit ovat lisääntyneet reilulla 20 000 kilometrillä edellisvuodesta ollen 138 607 kilometriä, jossa päästöjen osuus on 14,5 kiloa per hlö.  Kustannuksia junamatkustuksesta on tullut 13 311 euroa ja yhden lipun keskihinta on ollut 29,45 euroa.

Omalla autolla ajettujen kilometrien määrä on myös kasvussa. Vuonna 2019 kilometrikorvauksia on maksettu yhteensä 19 472 euron edestä, ja kilometreissä se tarkoittaa 45 284 kilometriä. Vuonna 2018 määrät olivat 39 559 ajettua kilometriä ja 16 615 euroa.

Taksilla matkustamisen kulut ovat edelleen vähentyneet ollen vuonna 2019 yhteensä 85 645 euroa (vuoden 2018 taksikulut olivat 91 989 euroa) Tämä sisältää niin koti- kuin ulkomaan taksilla matkustamisen kulut. Osaltaan tähän vaikuttanee oman auton, sekä julkisen liikenteen lisääntynyt käyttö.


 

Materiaalit ja jätteet

CSC hyödyntää hankinnoissaan Hanselin puitejärjestelyjä, joissa ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. Myös CSC:n hankintaohjeessa ohjeistetaan tarkastelemaan ympäristötekijöitä sekä hankintaa suunniteltaessa, käytön aikana, että elinkaaren lopussa.

CSC tavoittelee mahdollisimman korkeaa jätteiden lajitteluastetta ja käyttökelpoinen tavara pyritään kierrättämään.

CSC hankkii henkilökunnan ICT-laitteet sekä kalusteet pääsääntöisesti leasinghankintojen kautta, mikä säästää resursseja ja vähentää ympäristökuormitusta. ICT-laitteet palautuvat 2–5 vuoden käytön jälkeen leasing-yhtiölle. Toimistoissa ei käytetä haitallisia aineita.


Ympäristöriskit

Datakeskusten potentiaalisia ympäristöriskejä hallitaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Vuonna 2019 ei raportoitu ympäristövahinkoja.

CSC:n toiminnan suurimmat ympäristöriskit liittyvät datakeskusten infrastruktuurissa käytettävien kaasuseosten, kylmäaineiden ja varavoimageneraattoreiden polttoöljyn käsittelyyn sekä käytöstä poistettavien laitteistojen hävittämiseen. Datakeskusten huoltosopimuksissa velvoitetaan toimittajia huolehtimaan haitalliset aineet ja materiaalit asianmukaisella tavalla hävitettäväksi. Mikäli mahdollista, kylmäaineet ja sammutuskaasut kierrätetään huoltojen tai korjausten yhteydessä uudelleen käyttöön.

IT-laitteiden tuotannosta poistosta sovitaan jo hankintasopimuksissa. Tapauksesta riippuen laitteisto joko palautuu valmistajalle tai se kierrätetään erikseen näin sovittaessa.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle