Taloudellinen vastuu

CSC:n toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja omistajilleen voittoa tavoittelematta. Yhtiö ei toimi markkinaehtoisesti, vaan tuottaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti palveluita omistajan määrittelemillä liiketoiminta-alueilla omistajan määrittelemille tahoille. Taloudellinen vastuu tarkoittaa CSC:llä läpinäkyvää ja avointa talouden hallintaa sekä laadukkaiden palvelujen tuottamista kustannustehokkaasti.

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2019 taloudellisena tavoitteena oli kustannusten läpinäkyvyys sekä kustannusten hyvä hallinta ja kustannustehokkuus. Kustannustehokkuus ja kustannusten hallinta onnistui hyvin menneen tilikauden aikana. Myös läpinäkyvyyttä on pystytty lisäämään ja raportoimiaan kaikille sidosryhmille.

Talouden yleinen kasvu piristi myös yhtiön taloutta ja antoi mahdollisuuden hyvään kehitykseen. Tilikauden taloudellinen kasvu oli positiivista ja jopa odotuksia parempaa. Kasvua saavutettiin olemassa olevien asiakastoimintojen laajentumisella sekä uusilla avauksilla eri asiakasalueilla.

Kasvanut liikevaihto kiritti myös tuloksen hyvälle tasolle. Sisäisten toimintojen tehostaminen piti huolta kustannustason pysymisestä hyvin hallinnassa. Suhteellinen kustannustaso pysyi aikaisempien vuosien tasolla. CSC:n taloudellinen tulos ja taloudellisen toiminnan tunnusluvut esitetään tarkemmin kohdassa Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös.

Talouden tunnusluvut

Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 51,0 miljoonaa euroa.

Talouden tunnusluvut 2019
Talouden tunnusluvut 2019
Liikevoitto 2,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto 25,9 %
Oma pääoman tuotto 20,2 %
Quick ratio 2,9
Current ratio 1,1
Omavaraisuusaste 36,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus 22,2 %

 

Valtiolta saatu taloudellinen tuki

Valtiolta saatu taloudellinen tuki
Valtiolta saatu taloudellinen tuki
Valtion erityisavustus 3,936 milj. Valtion erityisavustuksen käyttö liittyy laskentapalvelun infrastruktuurin, palvelukonseptien ja tietovarantopalvelujen kehittämiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä investointituki 13,813 milj. Investointituella katetaan valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ylläpitoon, valvontaan ja tietoturvaan liittyvien investointien kustannukset.

 

Vakavaraisuus

 

Rahoitus

 

Talouden rahavirrat sidosryhmille

Rahavirrat sidoryhmille 2019
Rahavirrat sidoryhmille 2019
Sidosryhmät Välittömät ja välilliset vaikutukset
Asiakkaat

Liikevaihto 51,038 milj.

EU, Tekes, Suomen Akatemia tuet
4,425 milj.  

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa CSC:n kautta tietohallintolain mukaista velvoitettaan edistää yhteistyötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja julkishallinnon kohdealueilla.

CSC:n asiakkaat saavat käyttöönsä kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tietoverkon, tieteellisen laskennan palveluita sekä koulutusta ja asiantuntijaopastusta superkoneiden hyödyntämiseen.  

Välilliset taloudelliset vaikutukset:
CSC vaikuttaa suomalaisen tutkimuksen kilpailukykyyn. 

Toimittajat -25,207 milj. 

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
CSC ostaa tavaroita ja palveluita pääsääntöisesti Suomessa toimivilta toimittajilta.

Välilliset taloudelliset vaikutukset: 
Yhteistyö luo toimittajille liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Henkilöstö -27,808 milj.

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
CSC:n koko henkilöstö on Suomessa. Henkilöstön palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen ja henkilöiden maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen.

Välilliset taloudelliset vaikutukset:
CSC kehittää henkilöstönsä osaamista ja suorituskykyä koulutuksella ja tehtävänkierroilla. CSC:n henkilöstöllä on ainutlaatuista osaamista mm. tieteellisen laskennan, datan hallinnan ja tallennuspalvelujen alueilla.

Julkinen sektori -298 000 CSC:n valtiolle maksamat verot
Yleishyödylliset tahot: annetut tuet ja lahjoitukset 0 Toimintaohjeensa (Code of Conduct) mukaisesti CSC ei jaa lahjoituksia, yleishyödyllisiä tukia eikä sponsoroi mitään ryhmiä.
Osakkeenomistajat 0 CSC ei maksa osinkoa. Liikevoitto 196 k€ siirretään täysimääräisenä aikaisempien vuosien voittovaroihin.
Rahoittajat

-33 000

12 000

Rahoituskulut

Rahoitustuotot

Tilikauden tulos 1,176 milj.   Tilikauden tulos siirretään täysimääräisenä aikaisempien vuosien voittovaroihin. 
Investoinnit: poistot -953 000 CSC:n omat investoinnit kohdistuvat valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ja datainfrastruktuurin ylläpitoon, valvontaan ja tietoturvaan.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle