Hankinnat

CSC:n hankinnoissa noudatetaan yhtiön omaa hankintaohjetta sekä lakia (1397/2016) julkisista hankinnoista. Hankintoja ohjaa myös hankintalakiin liittyvä oikeuskäytäntö. Hankinnoissa huomioidaan muun lainsäädännön vaatimukset kuten julkisuuslaki ja tapauskohtaisesti myös tietosuoja-asetus ja tilaajavastuulaki sekä muut hankinnan kohteeseen liittyvät lait.

Myös hankintalainsäädännön ulkopuolelle jäävät pienhankinnat kilpailutetaan CSC:n hankintaohjeen mukaisesti. Strategisesti merkittävissä hankinnoissa hyväksytetään myös toimittajan alihankkijat ennakkoon.

CSC on liittynyt useisiin Hansel Oy:n kilpailuttamiin puitesopimuksiin tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa. Mikäli ei ole muuta erityistä syytä, CSC:llä käytetään aina Hanselin kilpailuttamia puitesopimuksia. Hanselin puitejärjestelyissä on otettu huomioon myös ympäristönäkökohdat. CSC:n hankintaohjeessa ohjeistetaan tarkastelemaan ympäristötekijöitä elinkaarimallin mukaan: hankintaa suunniteltaessa, käytön aikana ja elinkaaren lopussa.

CSC sisällyttää hankinnan kohteen edellyttämät tietoturvavaatimukset jo tarjouspyyntöön. Hankintasopimukseen liitetään erillinen turvallisuusliite erityisesti IT-palveluja, ohjelmistoja ja laitteita hankittaessa. Tietoturvapäällikön tai hänen nimeämänsä edustajan tulee tarvittaessa olla mukana hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos hankinnassa ulkoistetaan henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajalle tai palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä tuottaessaan hankintasopimuksen mukaista palvelua, huomioidaan tietosuojalain vaatimukset.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle