Raportointi- ja laskentaperiaatteet

Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan vuosittain. Raportti kattaa kaikki CSC:n määräysvallassa olevat toiminnot. Edellisten vuosien tiedot on esitetty kunkin vuoden organisaatiomallin ja toimintojen mukaisesti, eikä aiempia tunnuslukuja ole jälkeenpäin oikaistu muutoksia vastaaviksi.

CSC:llä ei ole suoraan tai välillisesti yli 50 %:n osakeosuutta missään omistamassaan yhtiössä, joten näiden yhtiöiden tietoja ei ole sisällytetty yhteiskuntavastuuraporttiin.

CSC tunnistaa mittaustiedon keruun ja yhdistelyn haasteet ja pyrkii kehittämään seurantaa tarkoituksenmukaisella tavalla.


Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Taloudellinen vastuu

Tiedot taloudellisen vastuun tunnuslukuja varten on koottu kirjanpitojärjestelmästä sekä tilintarkastajan tarkastamasta tilinpäätöksestä. Keskeiset tunnusluvut on laskettu seuraavasti:

Liikevoitto- % = liikevoitto / liikevaihto

Oman pääoman tuotto = nettotulos / omapääoma

Sijoitetun pääoman tuotto = (nettotulos + verot + rahoituserät) / sijoitettu pääoma

Quick ratio = rahoitusomaisuus / (lyhytaikainen vieras po - saadut ennakot)

Current ratio = (rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus) / lyhytaikainen vieras po

Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma*100

Suhteellinen velkaantuneisuus  % = taseen velat/ liikevaihto (12 kk)

Sosiaalinen vastuu

CSC:n henkilöstövastuun tiedot tulevat useista lähdejärjestelmistä, kuten työajanseurantajärjestelmästä ja henkilöstötietokannasta. Henkilöstöhallinnon nimetyt henkilöt kokoavat tiedot ja toimittavat raportin edellyttämät tunnusluvut ja tilastot. Keskeiset tunnusluvut on laskettu seuraavasti:

Lähtövaihtuvuus = (palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12.) / (henkilöstön määrä 31.12.) x 100 %

Tapaturmataajuus = (tapaturmien määrä 1.1.–31.12.) / (1 000 000 työtuntia)

Sairauspoissaolo-% = (sairauspoissaolopäivien määrä 1.1.–31.12.) / (teoreettinen säännöllinen työaika 1.1.–31.12.) x 100 %

Nettosuositteluindeksi (Net Promoter Score, NPS) on laskettu seuraavasti:

NPS = (suosittelijoiden lukumäärä - arvostelijoiden lukumäärä)/(vastaajien lukumäärä) * 100

Asiakkaiden antamat vastaukset (0-10) luokitellaan seuraavasti: 0–6 = arvostelijat, 7–8 = passiiviset, 9–10 = suosittelijat

Ympäristövastuu

Espoon ja Kajaanin datakeskuksissa seurataan erikseen tilojen infrastruktuurin energiankulutusta ja tiloissa olevien IT-järjestelmien energiankulutusta. Energiatehokkuutta mitataan PUE-arvolla (Power Usage Effectiveness) seuraavasti:

PUE = (datakeskuksen käyttämä kokonaisenergia) / (palvelinten käyttämä energia)

PUE-arvo ei anna täysin yksiselitteistä kuvaa energiatehokkuudesta, sillä arvossa tulisi huomioida palvelinkeskuksen käyttöaste. PUE on kuitenkin kansainvälisesti käytetyin mittari ja valittu vertailukelpoisuuden vuoksi indikaattoriksi.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle