Vastaavuus valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen raportointimallin kanssa

Oheisessa taulukossa verrataan CSC:n yhteiskuntavastuun raportoinnin kattavuutta valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston päätöksen 3.11.2011 mukaiseen raportointimalliin. Taulukossa käytetään linkkejä osoittamaan, mistä kyseinen tieto löytyy.

Vastaavuus valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen raportointimallin kanssa

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston päätöksen mukainen raportointi

Sisältyy

Linkki

Lisätiedot /puutteet/poikkeamat

Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet

     
Organisaation perustiedot  Kyllä Vastuullisuuden periaatteet ja talous  
Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Kyllä Vastuullisuuden periaatteet ja talous  
Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Osittain Siirry (pdf)  
Taloudellinen vastuu      
Taloudellisen vastuun johtaminen      
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Kyllä

Siirry (pdf)

Tilinpäätös (pdf)

 
Taloudellisen toiminnan tunnusluvut   Siirry (pdf)  
Talouden rahavirrat sidosryhmille Kyllä Siirry (pdf)  
Yleishyödylliset tuet ja sponsorointi Ei   CSC ei jaa yleishyödyllisiä tukia eikä sponsoroi mitään ryhmiä.
Valtiolta saatu taloudellinen tuki Kyllä Siirry (pdf)  
Henkilöstö      
Henkilöstöjohtaminen      
Henkilöstöjohtaminen Kyllä Siirry (pdf)  
Henkilöstötavoitteet Kyllä Siirry (pdf)  
Henkilöstön määrä ja rakenne      
Henkilöstön määrä Kyllä Siirry (pdf)  
Työsuhteet Kyllä Siirry (pdf)  
Vaihtuvuus Kyllä Siirry (pdf)  
Työsuhteiden kesto Kyllä Siirry (pdf)  
Henkilöstön ikärakenne Kyllä Siirry (pdf)  
Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset / Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet      
Irtisanomiset ja lomautukset Ei    
Tasa-arvo      
Henkilöstön sukupuolijakauma Kyllä Siirry (pdf)  
Tasa-arvosuunnitelma Kyllä Siirry (pdf)  
Palkitseminen      
Palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot Kyllä

Siirry (pdf)

Palkitseminen

 
Osaamisen kehittäminen ja koulutus      
Kehityskeskustelut Kyllä Siirry (pdf)  
Koulutus ja osaamisen kehittäminen Kyllä Siirry (pdf)  
Työhyvinvointi      
Henkilöstötyytyväisyys Kyllä Siirry  
Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi Kyllä Siirry (pdf)  
Työterveys ja turvallisuus      
Tapaturmat      
Sairauspoissaolot Kyllä Siirry (pdf)  
Työterveys Kyllä Siirry (pdf)  
Ympäristö      
Ympäristöjohtaminen      
Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset Kyllä Siirry (pdf)  
Ympäristöasioiden johtaminen Kyllä Siirry (pdf)  
Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen Kyllä Siirry (pdf)  
Ympäristötunnusluvut      
Energia Kyllä Siirry (pdf)  
Päästöt ilmaan      
Vesi Osittain   CSC ei ole merkittävä vedenkäyttäjä. Ei pystytä erittelemään. Kiinteistössä ei ole vuokralaiskohtaisia vesimittareita.
Jätteet      
Määräystenmukaisuus ja ympäristökustannukset Ei   Ei tapahtuneita ympäristövahinkoja.
Tuotteet ja palvelut      
Kuljetukset      
Materiaalit      
Yhteiskunta      
Paikallisyhteisöt      
Vaikutus paikallisyhteisöihin Osittain Siirry (pdf)  
Lahjonta ja korruptio   CSC:n toimintaohje  
Lahjonnan ja korruption vastaiset toimenpiteet ja käytännöt Kyllä Vastuullisuuden periaatteet ja talous  
Poliittinen vaikuttaminen      
Poliittinen vaikuttaminen ja poliittiset tuet Kyllä Vastuullisuuden periaatteet ja talous CSC ei tue suoraan eikä välillisesti mitään poliittista toimintaa.
Kilpailun rajoitukset      
Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen Kyllä Siirry (pdf)  
Määräystenmukaisuus      
Lainsäädännön ja määräysten noudattaminen Kyllä

Vastuullisuuden periaatteet ja talous

Siirry (pdf)

CSC ei ole ollut oikeustoimissa tai saanut sakkoja tai sanktioita.
Tuotevastuu      
Asiakastyytyväisyys      
Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys Kyllä

Sidosryhmät ja vuorovaikutus (pdf)

Asiakaspalaute  (pdf) 

 
Tuotteiden ja palvelujen terveys ja turvallisuus Ei    
Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä  

Tutkimuksen ekosysteemit (pdf)

Datanhallintapalvelut (pdf)

Digitaaliset palvelut (pdf)

 

Asiakirjojen suojaaminen ja yksityisyys Kyllä Siirry (pdf)  
Kestävä kulutus Kyllä Siirry (pdf)  
Ihmisoikeudet      
Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat Osittain Vastuullisuuden periaatteet ja talous Ihmisoikeuksiin liittyviä tavoitteita ei ole selkeästi asetettu.
Toimitusketjut      
Toimitusketjun hallinta      
Hankintaperiaatteet ja -politiikat Kyllä Vastuullisuuden periaatteet ja talous  
Raportointi- ja laskentaperiaatteet      
Raportointiperiaatteet Kyllä Vastuullisuuden periaatteet ja talous  
Mittaus- ja laskentaperiaatteet Kyllä Vastuullisuuden periaatteet ja talous  

 

Back to top Go to Corporate Responsibility Report