CSC:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

CSC:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

CSC kiinnittää lausunnossaan huomiota rajapintojen avoimuuteen ja ensisijasesti tarkoituksenmukaisuuteen suhteessa aineistoon. Rajapintojen avoimuus, standardointi ja yhdenmukaisuus helpottaa myös erilaisten ja eri lähteistä peräisin olevien datojen yhdistelyä ja uudelleenkäyttöä. Vaikkei rajapintojen avoimuutta erikseen vaadita, niiden vapaaehtoinen, harkintaan perustuva käyttö ja siihen kannustaminen on kannatettava tavoite.

Direktiivin kansallinen liikkumavara on hyödynnettävä täysimääräisesti datatalouden periaatteiden mukaisesti. Juridiset esteet datan liikkuvuudelle on identifioitava ja poistettava, ja datan liikkuvuutta on edistettävä horisontaalisesti eri sektoreiden välillä.

Esimerkiksi datan uudelleenkäyttö tiedon- ja tekstinlouhinnan menetelmin tulisi olla mahdollista nykyistä laajemmin.

Datamäärien räjähdysmäinen kasvu ja big datan hyödyntäminen vaativat tieteellistä laskentaa, jotta data pystytään. Datan liikkumista rajojen, tieteenalojen ja sektoreiden välillä tulee aktiivisesti edistää, ja datanhallintaan ja käsittelyyn tarkoitettuja infrastruktuureja tulee määrätietoisesti kehittää. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, jotta varmistetaan datan yhteentoimivuus eri tasoilla.

CSC näkee hyvänä, että julkisilla varoilla tuotettujen aineistojen avoimuutta ja sitä kautta jatkokäyttöä edistetään järkevillä tavoilla. Lähtökohtana tulee olla, että aineistot ovat mahdollisimman avoimia ja saavutettavia FAIR-periaatteiden mukaisesti,

Aineistojen koko elinkaari, mukaan lukien uudelleenkäyttömahdollisuus, on huomioitava jo ennen aineiston keräämistä aineistonhallintasuunnitelmassa. Aineistojen jatkokäyton kannalta niillä on oltava kattavat kuvailu- eli metatiedot. Niiden kattavuutta ja yhdenmukaisuutta on varauduttava tukemaan suositusten, ei velvoittavan säätelyn pohjalta. Tutkimusaineistojen uudelleenkäyttöä lisätään velvoittavan sääntelyn ohella myös luomalla tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille insentiivejä ja kannustimia. Näitä tulee kehittää yhteistyössä tutkimusyhteisöjen ja -rahoittajien kanssa.

CSC pitää mahdollisena, että pitkäaikainen säilytys- ja saatavuusvelvoite saattaa joissakin tapauksissa johtaa tilanteeseen, jossa aineistoja poistetaan saatavilta juuri ennen lain voimaantuloa, jotta vältyttäisiin tulevilta velvoitteilta näiden aineistojen osalta. Direktiivin soveltaminen ei saa johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin.

Datan avoimuus ja yhteentoimivuus vaativat että datan käsittelyyn on olemassa sekä teknisiä resursseja että osaamista. Suurteholaskentaa, datanhallintaa, tekoälyä ja yhteyksiä tulee kehittää kokonaisuutena ja rakentaa synergisiä ekosysteemejä. Dataosaaminen on tärkeää niin Suomen kuin EU:n kilpailukyvylle, ja dataosaamisen kehittämiseen kaikilla sektoreilla ja koulutuksen tasoilla on panostettava. Toimiva datainfrastruktuuri on edellytys myös tekoälyn kehittämiselle.

Keskeisenä tieteen ja tutkimuksen toimijana ja osana suomalaista tutkimusinfrastruktuuria, sekä kansallisten pitkäaikaissäilytysratkaisujen tuottajana CSC:llä on valmius vastata tuleviin vaatimuksiin palvelutarjonnassaan.