Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston ehdotuksesta Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi

Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston ehdotuksesta Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi

CSC lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle ehdotuksesta Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi. CSC:n lausuntoa käsiteltiin sivistysvaliokunnan kokouksessa 22.1.2021

Lausunnossaan CSC totesi valtioneuvoston esityksen  Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi olevan monipuolinen ja kunnianhimoinen, ja painottavan oikeita asioita. Vihreä siirtymä, digitalisaatio, uudet teknologiat ja erilaisten toimijoiden muodostamat ekosysteemit nostavat Suomea kasvu-uralle ja mahdollistavat menestymisen tulevaisuudessa.

CSC:n näkemyksen mukaan osaamispohjan kasvattaminen jatkuvan oppimisen avulla, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen, tutkimusinfrastruktuurien, uusien teknologioiden ja datankäsittelykapasiteetin (suurteholaskenta, kvanttilaskenta, datanhallinta, tekoäly) systemaattinen ja horisontaalinen kehittäminen, sekä digitaalisen infrastruktuurin vahvistaminen ovat keskeisiä lähtökohtia ohjelman toimeenpanolle ja tavoitteiden saavuttamiselle.

CSC toivoo, että ohjelman toteutuksessa pyritään aktiivisesti sektori- ja toimialariippumattomiin, horisontaalisiin ratkaisuihin, joilla on mahdollisimman laaja-alainen ja pitkäaikainen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tavoitteiden saavuttamiseksi on jatkovalmistelussa ja toteutuksessa määriteltävä konkreettisia toimia ja mittareita. Parhaiden keinojen löytämiseksi on osallistettava yli toimiala- ja sektorirajojen niin julkisen kuin yksityisen sektorin eri toimijat. Suomessa jo olemassa olevaa osaamista ja infrastruktuuria on hyödynnettävä, kun rakennetaan uusia kyvykkyyksiä ja luodaan kasvua. 

CSC alleviivaa datan ja siihen pohjautuvan innovaatio- ja liiketoiminnan merkitystä Suomen taloudelle. Datan hyödyntämiseen tarvitaan myös toimivia datanhallinta- ja laskentaympäristöjä, sekä toimivat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet. Esimerkiksi  kansallisen datanhallinta- ja laskentaympäristön sekä CSC:n operoiman LUMI -datanhallinta- ja laskentaympäristön päälle on mahdollista rakentaa kansallinen tutkimuksen ja tuotekehityksen data-alusta ja datanhallinnan palvelukokonaisuus. Tutkimus- ja kehitystoiminnan edellytysten turvaamiseksi suunnitteilla olevasta arktisesta kaapelista tulisi varata oma kuitupari tutkimus- ja kehitystoiminnalle. 

CSC ehdottaa lausunnossaan myös kansallisen kvanttiekosysteemin kehittämistä. Kvanttiteknologialla voidaan ratkaista haasteita, joita nykyisellä teknologialla ei pystytä ratkaisemaan, ja nopeuttamaan merkittävästi esimerkiksi lääkeaine- ja rokotesuunnittelua. Myös tuotekehityksen mahdollisuudet mullistuvat kvanttiteknologian myötä. Kvanttiteknologian ja -osaamisen kehittäminen on Suomelle valtava mahdollisuus.

Lisäksi CSC muistuttaa, että Suomessa on erinomaiset edellytykset vihreän datakeskustoiminnan ja laskennan edelläkävijänä toimimiselle, mikä tukee vihreän kasvun mahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Esimerkiksi LUMI-supertietokoneen datakeskus käyttää vesivoimaa energianlähteenään ja sen tuottamalla hukkalämmöllä tullaan kattamaan noin 20% Kajaanin vuosittaisesta kaukolämpötarpeesta.