Lausunto ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi

Lausunto ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi

CSC pitää esitettyjä tavoitteita tärkeinä ja vaikuttavina. Julkisen tiedon mahdollisimman laajaa avaaminen ja hyödyntäminen hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa, ja siksi on ensiarvoisen tärkeää tarkastella sitä laajassa kehyksessä, ja pyrkiä systemaattisesti purkamaan siilot ja esteet siten, että data liikkuu ja on käytettävissä eri hallinnonalojen ja sektoreiden välillä. Tiedon avaamiselle ja hyödyntämiselle tulee luoda ekosysteemejä, joissa hyödynnetään sitä osaamista ja infrastruktuuria, jota meillä jo on, ja jonka pohjalle voidaan luoda uutta.

Ehdotuksessa on aiheellisesti huomioitu se, että Suomen tietopolitiikka kytkeytyy vahvasti eurooppalaiseen viitekehykseen, ja että Suomen tulee tavoitella laajoja yhteistyöverkostoja kansainvälisellä tasolla. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita myös siitä näkökulmasta, että Suomi on jo nyt aktiivisesti mukana eurooppalaisissa datainfrastruktuurihankkeissa, ja meillä on paljon datanhallinnan osaamista.

Lausunnossaan CSC ehdottaa jatkovalmistelussa otettavan lähtökohdiksi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable)  -periaatteet ja yhteentoimivuuden niin kansallisesti eri organisaatioiden välillä, kuin kansainvälisesti. CSC:n näkemyksen mukaan olemassaolevia infrastruktuureita ja osaamista tulisi hyödyntää täysipainoisesti. Organisaatioiden ja eri sektorien tulisi tehdä yhteistyötä, jotta vältyttäisiin siiloutumiselta.

Datan avaaminen ja hyödyntäminen vaatii riittävää resursointia ja osaamisen kehittämistä, joten myös näihin näkökohtiin on kiinnitettävä huomiota. Yhteiskunnan digitalisoituessa ja muuttuessa datakeskeisemmäksi tarvitaan yhä suurempaa datankäsittely-, hallinta- ja säilytyskapasiteettia. Pelkkä tekninen infrastruktuuri ei riitä, vaan tarvitaan voimakasta ja systemaattista osaamisen kehittämistä sekä toimialaspesifejä henkilöresursseja tukemaan infrastruktuurien käyttöä ja käyttäjiä, osana ekosysteemiä.