CSC:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

CSC:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

CSC katsoo, että nyt lausunnolla oleva laki selkiyttää nykyistä tilannetta. CSC huomioi, että kansallinen oppijanumero on tärkeää saada laajemman käyttäjäkunnan käyttöön nykyistä joustavammin. Tältä osin lainsäädännön tulee olla mahdollistavaa, ei pakottavaa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä voidaan esimerkiksi kannustaa käyttämään oppijanumeroa oppilaitoskohtaisten opiskelijanumeroiden sijaan. Samoin oppijanumero voidaan nähdä henkilötunnuksen sijaan käytettävänä ja sitä täydentävänä henkilöä yksilöivänä tunnisteena.

Oppijanumero on elämänmittainen tunnus, jota käytetään henkilön yksilöivänä yleistunnisteena koko opetushallinnossa. Tämän voidaan nähdä parantavan yksilöiden tietosuojaa, jos oppijanumero korvaa henkilötunnuksen pääasiallisena yleistunnisteena. Uudistus näyttää mahdollistavan sen, että oppija voidaan yksilöidä jatkuvan oppimisen hengessä organisaatiorajojen yli, ja samalla oppija voi muodostaa yhtenäisemmän portfolion omasta osaamisestaan jatkuvan oppimisen osoittamiseksi.

CSC esittää, että oppijanumeron luovutus myös muille kuin viranomaiselle huomioidaan jatkovalmistelussa, jotta mahdollistetaan oppijanumeron tarkoituksenmukainen käyttö jatkuvassa oppimisessa ja alati digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Oppijanumeroa voitaisiin hyödyntää myös esimerkiksi jatkuvan oppimisen portfolion kokoamiseen työelämässä suoritettujen näyttöjen tai koulutusten todentamiseksi.