Sidosryhmärekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU-tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, PL 405, (Keilaranta 14), 02101 Espoo. Puh. +358 9 457 2821 (vaihde).

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marita Pajulahti, puh. +358 9 457 2821 (vaihde)

Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Sidosryhmärekisteri, johon on merkitty sidosryhmätiedot. Rekisteröinnin perusteena on asiakas- tai yhteistyösuhde CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:öön tai CSC:n tuottamien palvelujen käyttäminen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, sidosryhmäsuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin, kampanjoihin, mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä. Tietoja käytetään markkinoinnin kohdistamiseen sidosryhmille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Henkilön ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n väliset puhelut voidaan tallentaa esimerkiksi liiketapahtuman varmistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

 1. Rekisteröidyn henkilötiedot
  • Etu- ja sukunimi
  • Titteli
  • Rekisteröidyn tieteenala
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot (esim. muut yhteyssähköpostiosoitteet)
 2. Rekisteröidyn tiedot organisaation jäsenenä
  • Organisaation nimi
  • Asema tai tehtävä organisaatiossa
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteyspuhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon) työhön
  • Yhteyssähköpostiosoite työhön
  • Tieto rekisteröidyn roolista organisaation jäsenenä
 3. Rekisteröidyn tiedot CSC:n asiakkaana tai muuna sidosryhmänä
  • Tieto rekisteröidyn sidosryhmästä
  • Rekisteröidyn sidosryhmähistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, jäsenyydet, palvelumuutokset, palvelun käyttöön liittyvä rooli)
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
    

Tietolähteet

 • Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot.
 • Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot.

Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä, kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua.

Tietojen luovutus

CSC voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Tietoja ei luovuteta millään tavoin tai missään muodossa muille tahoille.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Koko henkilöstöllä ja CSC:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin sidosryhmätietoihin. Kaikilla CSC:n tiloissa liikkuvilla henkilökuntaan kuuluvilla työntekijöillä on kuvallinen henkilökortti, jota ilman liikkuminen yrityksen tiloissa on mahdotonta.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

Sidosryhmäsuhteen päättyessä henkilön tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.