Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille ostamat palvelukokonaisuudet vuodelle 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tehnyt CSC:n kanssa sopimuksen palvelukokonaisuuksien toimittamisesta koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Palveluilla tuetaan suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä ja korkeakoulujen rakenteellista kehittymistä. Lisäksi edistetään yhteistyötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alueella ja kaikkien korkeakoulujen käytettävissä olevia, yhteentoimivia ratkaisuja. Sopimukseen kuuluvat tutkijapalvelut ovat pääosin maksuttomia.

Palvelutarjonta ulotetaan vuosina 2017–2021 toteutettavan datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman myötä kattamaan myös valtion muiden ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset. Tutkimuskäytön lisäksi datanhallinnan palveluita ja tutkimuksen työkaluja tarjotaan nyt myös opetuskäyttöön sekä korkeakouluissa että tutkimuslaitoksissa. Sopimuksen mahdollistamalla käytöllä tuetaan edellytyksiä uusittavan CSC:n datanhallinta- ja laskentaympäristön täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.
 

OKM ostaa korkeakouluille seuraavat palvelukokonaisuudet:

  • Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
  • Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut
  • Datanhallinnan ja laskennan palvelukokonaisuus


Funet-verkkopalvelut tarjoavat nopeat, ruuhkattomat ja luotettavat kansalliset ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet sekä tutkimusta ja opetusta tukevat verkon palvelut kaikille Suomen korkeakouluille sekä muille sovitut jäsenkriteerit täyttäville organisaatoille, kuten valtion tutkimuslaitoksille. Sopimus sisältää myös verkon toiminnalle välttämättömät ja verkon käyttöä tukevat peruspalvelut, kuten suurien tiedostojen jakamiseen taipuvan FileSender-tiedostonvälityspalvelun ja Funetin verkkoyhteistyöhön liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut. KTPO maksaa keskitetysti Funet-verkkopalvelujen kustannuksista vähintään puolet. Loput kustannukset rahoitetaan korkeakouluilta ja muilta jäsenorganisaatioilta saatavalla rahoituksella.

Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluilla ylläpidetään ja hallinnoidaan kokonaiskuvaa korkeakoulujen ICT-palveluista, opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuureja sekä korkeakoulujen tietomallia ja erikseen sovittavia muita yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja yhteentoimivuuden määrityksiä.

OKM:n analytiikka- ja datainfrastruktuuripalveluissa välitetään tietoja korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta viranomaisille sekä tuotetaan Suomen korkeakoululaitoksen ja tutkimuksen tilaa kuvaavaa raportointia OKM:n tarpeisiin. Tavoitteena on myös sujuvoittaa organisaatiorajat ylittävää tiedonvälitystä tietovarantopohjaisesti sekä edistää korkeakouluja koskevan tiedon käyttöä ja vaikuttavuuden seuraamista.

Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut sisältävät tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden ja digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden tarvitsemia palveluita asiantuntijakonsultointiin, kehittämiseen, toteutukseen ja infrastruktuuripalveluihin. Osana palvelukokonaisuutta kehitetään muun muassa tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuspalvelua (FAIRDATA). FAIRDATA muodostaa kokonaisuuden, johon liittyy PAS-kehitystyön lisäksi esimerkiksi tutkimusaineistojen säilytyspalvelun IDAn uudistaminen sekä tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsimen ja metatietovaranto METAXin kehittäminen. FAIRDATA-kokonaisuuteen kuuluu myös muiden toimijoiden palveluita. Erillisrahoituksen saaneita hankkeita seurataan vuosisopimusrakenteen kautta.

Datanhallinnan ja laskennan palvelukokonaisuus kattaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuksen tarpeisiin kehitetyn datanhallinnan ja laskennan palvelukokonaisuuden (DL2021) ylläpidon sekä tieteellisiin ja laskennallisiin sovelluksiin ja menetelmiin liittyviä asiantuntijapalveluita suurteholaskentaympäristön täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Kokonaisuudessa huomioidaan osaamisen kehittämistarpeet ja -toimenpiteet. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa.

Laskentapalvelinympäristöön kuuluvat laitteet, järjestelmät ja ohjelmistot kuten supertietokone, superklusterit, sovellus- ja virtuaalipalvelimet sekä muut tarvittavat palvelinalustat tallennus- ja oheisjärjestelmineen sekä varusohjelmistoineen. Sopimus kattaa myös laskentapalvelinympäristön ylläpito-, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtävät.

Palvelukokonaisuuksien sisältö ja tavoitteet määritetään sopimuksen kohdissa 3.1–3.5.

Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin vuonna 2018 (PDF)