Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille ostamat palvelukokonaisuudet vuodelle 2019

Opetus ja kulttuuriministeriö sekä CSC solmivat vuosittain sopimuksen, jonka puitteissa sovitaan CSC:n ylläpitämistä, tuottamista ja kehittämistä palveluista tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon tarpeisiin. Sopimukseen on määritelty viisi palvelukokonaisuutta, jotka korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO) ostaa CSC:ltä vuonna 2019.

Palveluilla tuetaan suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä sekä korkeakoulujen rakenteellista kehittymistä. Lisäksi edistetään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteentoimivia ratkaisuja. Sopimukseen kuuluvat palvelut ovat pääosin maksuttomia.

Palvelutarjonta on laajentunut vuosina 2017–2021 toteutettavan datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman myötä kattamaan myös valtion muiden ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset. Datanhallinnan palveluja ja tutkimuksen työkaluja voidaan hyödyntää nyt myös tutkimuslaitosten akateemisessa tutkimuksessa sekä opetuksessa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Sopimuksella varmistetaan laajamittaisen kansallisen osaamisen kehittyminen ja turvataan hyvät edellytykset uusittavan CSC:n datanhallinta- ja laskentaympäristön täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.
 

OKM ostaa korkeakouluille seuraavat palvelukokonaisuudet:

 • Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
 • Tiedon elinkaaren hallinnan palvelut
 • Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman sekä tähän liittyvän osaamisen kehittämisen palvelukokonaisuus

 

Funet-verkkopalvelut tarjoavat nopeat, ruuhkattomat ja luotettavat kansalliset ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet. Tutkimusta ja opetusta tukevat verkon palvelut ovat käytössä kaikille Suomen korkeakouluille sekä muille, sovitut jäsenkriteerit täyttäville organisaatoille, kuten valtion tutkimuslaitoksille.

Sopimus sisältää myös verkon toiminnalle välttämättömät ja verkon käyttöä tukevat peruspalvelut, kuten suurien tiedostojen jakamiseen taipuvan FileSender-tiedostonvälityspalvelun sekä Funetin verkkoyhteistyöhön liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut. KTLO maksaa keskitetysti Funet-verkkopalvelujen kustannuksista vähintään puolet. Loput kustannukset rahoitetaan korkeakouluilta ja muilta jäsenorganisaatioilta saatavalla rahoituksella.

Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluilla ylläpidetään ja hallinnoidaan:

 • kokonaiskuvaa korkeakoulujen ICT-palveluista
 • opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuureja
 • korkeakoulujen tietomallia
 • erikseen sovittavia muita yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja yhteentoimivuuden määrityksiä
   

OKM:n analytiikka- ja datainfrastruktuuripalveluissa välitetään tietoja korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta viranomaisille sekä tuotetaan Suomen korkeakoululaitoksen ja tutkimuksen tilaa kuvaavaa raportointia. Tavoitteena on myös sujuvoittaa organisaatiorajat ylittävää tietovirtoja niin, että tiedonvälitys tapahtuu tietovarantopohjaisesti. Tämä edistää korkeakouluja koskevan tiedon käyttöä ja vaikuttavuuden seuraamista. Kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi Virta-opintotietopalvelun sekä Tutkimustietovarannon ylläpito ja kehittäminen.

Tiedon elinkaaren hallinnan palveluilla tarkoitetaan tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden ja digitaalisen kulttuuriperinnön tarvitsemia palveluita asiantuntijakonsultointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Sopimuksen puitteissa seurataan muun muassa seuraavia kokonaisuuteen liittyviä palveluita:

 • Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden hakupalvelun asiakasliittymä Finna.fi:n ylläpito ja kehittäminen
 • Arkistojen yhteisen AHAA-hakemistopalvelun tietojärjestelmäkehitys
 • Arkistolaitoksen digitaalisen arkiston tuotantopalvelujen ylläpito ja kehitys
   

Osana palvelukokonaisuutta kehitetään esimerkiksi tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuspalvelua (Fairdata). PAS-kehitystyön lisäksi kokonaisuuteen kuuluu muun muassa tutkimusaineistojen säilytyspalvelun IDAn uudistaminen sekä tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsimen ja metatietovaranto METAXin kehittäminen.

Kokonaisuuteen kuuluu myös erilaisia tietoinfrastruktuurin palveluita kuten käyttäjien autentikoinnin ja autorisoinnin infrastruktuurien hallinta ja kehitys, mikä mahdollistaa useiden eri tunnistusmetodien käytön kuten Haka- tai eDuuni-kirjautumisen eri palveluissa.

Datanhallinnan ja laskennan palvelukokonaisuus kattaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuksen tarpeisiin kehitetyn datanhallinnan ja laskennan palvelukokonaisuuden (DL2021) ylläpidon sekä tieteellisiin ja laskennallisiin sovelluksiin ja menetelmiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Kokonaisuudessa huomioidaan osaamisen kehittämistarpeet ja -toimenpiteet. Tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa.

Asiantuntijatukea annetaan esimerkiksi koodin optimointiin ja rinnakkaistamiseen sekä laskennallisten menetelmien soveltamiseen eri tieteen alojen tutkimusongelmissa. Laskentapalvelinympäristöön kuuluvat laitteet, järjestelmät ja ohjelmistot kuten supertietokone, superklusterit, sovellus- ja virtuaalipalvelimet sekä muut tarvittavat palvelinalustat tallennus- ja oheisjärjestelmineen sekä varusohjelmistoineen. Sopimus kattaa myös laskentapalvelinympäristön ylläpito-, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtävät.

Palvelukokonaisuuksien sisältö ja tavoitteet määritetään sopimuksen kohdissa 3.1–3.5.

Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin vuonna 2019 (pdf)