Tietosuojaseloste työnhakijoille

Rekisterinpitäjä
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy,
Keilaranta 14 (PL405), 02101 Espoo,
Arkisin klo 8.30­­-16.00
(09) 457 2821
(09) 457 2001 (vaihde)

Rekisterin nimi
CSC:n hakijarekisteri

Rekisteristä vastaava henkilö
Hetamari Woods, Keilaranta 14 (PL405), 02101 Espoo, hetamari.woods (at) csc.fi

Tietosuojavastaava
Marita Pajulahti, Keilaranta 14 (PL405), 02101 Espoo, tietosuoja (at) csc.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on työsopimuksen täytäntöön paneminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n rekrytointiin liittyvien asioiden ja velvoitteiden hoito.

Hakijarekisterissä ei tehdä automatisoituja päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön perustiedot ja henkilötiedot
Henkilön ilmoittamat tiedot
Henkilöltä kerätyt ja henkilön luvalla kolmannelta osapuolelta kerätyt tiedot
Muut rekrytointiin vaikuttavat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse. Hakijarekisteriin syötettävät tiedot. Rekrytointia hoitavien tahojen päätökset

Tietojen säilytys
Säilytysaika on kaksi vuotta, minkä jälkeen tiedot poistetaan kokonaan.
Rekisteröity voi kirjallisesti pyytää profiilinsa poistamista hakijajärjestelmästä. Rekisteröity voi kirjallisesti pyytää myös tietojensa poistamista kokonaan. Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen
Ei luovuteta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilöarviointeja varten henkilötietoja siirretään Isoon-Britanniaan.

Tietojen suojauksen yleiset periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Asiakirjoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja.

Tietojärjestelmissä olevat tiedot:
Tietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain toimenkuvien mukaisesti rekrytointeja tekevät henkilöt. Pääsy hakijarekisteriin on rajoitettu ja käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot sijaitsevat ulkoistettujen palveluntarjoajien palvelimilla.

Ulkoistettujen palveluntarjoajien kanssa CSC on sopinut tarvittavista tietosuojaa koskevista velvoitteista riippuen palveluntarjoajan käsittelemästä tietosisällöstä.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet mm. tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Tarkastus- ja korjauspyynnöt esitetään kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.
Tarkastusoikeus tai tietoihin tutustuminen toteutetaan resurssien mukaan ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisessa muodossa.

Rekisterinpitäjän on itsenäisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava tai täydennettävä virheellinen tieto.

Rekisterinpitäjän on itsenäisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistettava tarpeeton tai vanhentunut tieto, paitsi jos laki tai sopimus oikeuttaa tai velvoittaa rekisterin pitäjää säilyttämään tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, paitsi jos laki tai sopimus oikeuttaa tai velvoittaa rekisterin pitäjää muuhun omien velvoitteidensa hoitamiseksi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.