Tutkimustiedon hallinnan palvelut

CSC: n tutkimustiedon hallinnan palvelut kokoavat ja välittävät yhteismitallista tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta ja sen edellytyksistä sekä tutkijoiden palveluiden että tiedepolitiikan käyttöön. Valtakunnalliset tietovarannot sisältävät tietoja mm. tutkimusjulkaisuista, -infrastruktuureista ja -hankkeista.


VIRTA-julkaisutietopalvelu


VIRTA-julkaisutietopalvelu kokoaa yhteen julkaisujen tiedot suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhtenäistä ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta.

Tiedot kerätään tutkimusorganisaatioiden omista tutkimustietojärjestelmistä (CRIS) tai julkaisurekistereistä. Jos organisaatiolla ei ole omaa järjestelmäänsä, tietoja voidaan toimittaa myös CSC:n toteuttaman JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta.

VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön vuonna 2016. Tietoja käytetään mm. opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa, jonka kautta ne ovat yhtenä kriteerinä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa. Palveluun koottavat julkaisutiedot ovat lisäksi hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa, mikä auttaa vähentämään tutkijoiden hallinnollista taakkaa. VIRTA-julkaisutietopalvelu on liitetty esimerkiksi Suomen Akatemian hankeraportointiin ja rahoitushakuihin. Palvelu on jatkossa osa valtakunnallista tutkimustietovarantoa. VIRTA-julkaisutietopalvelu tukee myös kansainvälistä ORCID-tutkijatunnistetta.

VIRTA-julkaisutietopalvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sen on toteuttanut ja sitä ylläpitää CSC.

JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelu
 

CSC:n korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tarjoama JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelu on verkkosovellus, jolla voidaan toteuttaa organisaatiossa tutkimusjulkaisujen metatietojen syöttäminen ja hallinnointi sekä julkaisutietojen toimittaminen edelleen VIRTA-julkaisutietopalveluun. VIRTA-julkaisutietopalvelusta julkaisutiedot välittyvät esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja muihin VIRTA-julkaisutietopalvelua lähteenään käyttäviin järjestelmiin.

Palvelun kautta julkaisuja voi tallentaa myös muun muassa ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistoon sekä tutkimuslaitosten omiin julkaisuarkistoihin. Tietojen esitäyttö on mahdollista ulkoisista palveluista (esim. CrossRef) ja yksittäisten metatietojen osalta (esim. asiasanat, julkaisukanavat, alayksiköt)."

JUSTUS on suunnattu erityisesti sellaisille organisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää tai julkaisurekisteriä. JUSTUS-palvelua käyttävät tällä hetkellä lähes kaikki ammattikorkeakoulut sekä kolme tutkimuslaitosta.


Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki kokoaa yhteen tietoja kansallisesti merkittävistä tutkimusvälineistä, laitteistoista, aineistoista ja palveluista, jotka tukevat tutkimus- ja kehitystyötä sen eri vaiheissa. Palvelu edistää infrastruktuurien yhteiskäyttöä ja löydettävyyttä kuvailemalla ne yhtenäisellä tavalla ja tarjoamalla tiedot avoimesti verkossa selailtavaksi.  

Tällä hetkellä palvelu sisältää tietoja Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategian ja tiekartan 2014-2020 sekä muista Suomen Akatemian rahoittamista infrastruktuureista. Seuraavassa vaiheessa 2019-2020 palveluun kootaan infrastruktuurien tietoja yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta ja tiedot siirretään valtakunnalliseen tutkimustietovarantoon. Nykyinen portaali on toiminnassa siihen asti, kunnes tutkimusinfrastruktuurit voidaan näyttää uudessa tutkimustietovarannon portaalissa.

Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen on toteuttanut CSC.

Hanketietovaranto

Hanketietovaranto kokoaa valtakunnalliselle tasolle yhteen tiedot eri tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Hanketietovaranto on toteutettu yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, Business Finlandin, sekä yksityisten säätiöiden kanssa.

Rahoittajat siirtävät hanketietovarantoon tutkimusrahoituspäätösten tiedot omista hankerekistereistään tai -järjestelmistään. Osana toteutusta kehitetään myös prosessia, jolla hankkeiden tietoihin voidaan liittää esimerkiksi niissä syntyneiden julkaisujen ja tutkimusaineistojen tai niissä käytettyjen tutkimusinfrastruktuurien tietoja.

Hanketietovaranto on osa tutkimustietovarantoa. Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen on toteuttanut CSC.


Tutkimustietovaranto
 

Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Tiedot esimerkiksi tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimushankkeista ja tutkimusinfrastruktuureista löytyvät jatkossa yhdestä paikasta.

Tavoitteena ei ole lisätä raportointia ja hallinnollista työtä, vaan koota ja välittää jo olemassa olevaa tietoa, jota säilytetään esimerkiksi korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja rahoittajien järjestelmissä. Tutkimustietovaranto yhdistää erillisten tietovarantojen, kuten VIRTA-julkaisutietopalvelun <sivun sisäinen linkki>, hanketietovarannon, tutkimusinfrastruktuurien tietopankin ja tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsimen tiedot.

Yhteinen tietovaranto mahdollistaa sujuvat tietovirrat eri palveluiden ja järjestelmien välillä ja vähentää siten hallinnollista työtaakkaa. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla, sillä tutkimustietovaranto tarjoaa yhden yhteisen, avoimen ja kattavan näkymän, josta kuka tahansa voi hakea tietoa.

Tutkimustietovarannon suunnittelu ja kehitys on aloitettu vuonna 2017, ja kokonaisuudessaan Tutkimustietovaranto julkaistaan vuonna 2020.

Tutkimustietovarantoa toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta CSC.