Yhteiskuntavastuu

 

Lataa CSC:n yhteiskuntavastuuraportti 2016 [PDF]

 

Vastuullista tapaa toimia ohjaavat

  • yhteisesti määritetyt arvot ja yrityskulttuuri
  • eettinen toimintaohje (Code of Conduct) sekä
  • johtamis- ja hallinointiperiaatteet.

CSC:n toimintaa ohjaavat arvot tarkastettiin vuonna 2016 yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Päivitetyt arvot Yhdessä, Osaamme, Välitämme, Vastuullisesti muodostavat yrityskulttuurimme perustan.

Arvojen mukaista toimintaa tukee CSC:n eettinen toimintaohje ("Meidän tapamme toimia", Code of Conduct). Toimintaohje kertoo, mitä tarkoitamme hyvällä liiketoimintatavalla sekä terveellä vuorovaikutuksella sidosryhmien, yhteiskunnan ja ympäristön kanssa.

CSC:n hallitus seuraa yhteiskuntavastuun johtamista ja toteutumista osana työjärjestyksensä mukaista toimintaa. Hallitus arvioi vuosittain tilinpäätöskokouksen yhteydessä CSC:n palvelujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kykyä tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa erityistehtävän tarkoittamalla tavalla. Arviointi vaikuttaa hallituksen päätökseen mahdollisten tulospalkkioiden jakamisesta yhtiön johdolle ja henkilöstölle. Hallitus vahvistaa vuosittain päivitettävän riskienhallintasuunnitelman sekä hyväksyttävät jäännösriskit.

Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Vastuullisuuden johtaminen ja käytännön toimenpiteiden koordinointi tapahtuu yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän kautta. CSC:n johtoryhmä vastaa sisäisestä valvonnasta ts. ohjaus- ja toimintaprosesseista, joilla varmistetaan, että toimimme lainmukaisesti ja tuloksellisesti ja raportoimme taloudellisesta tilastamme ja toiminnastamme luotettavasti. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa talousjohtaja yhteistyössä muun johdon ja tilintarkastajan kanssa.

Yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden toteuttaminen sisältyy jokaisen CSC:läisen päivittäisiin tehtäviin. Vastuullisuutta edistäviä mittareita käytetään koko henkilöstön palkitsemisen perusteena.


Vastuullisuusraportit