Groningenin julistus maailmanlaajuisesta digitaalisten opintotietojen saatavuudesta (Groningen Declaration on Digital Student Data Depositories Worldwide)

Lue alkuperäinen julkilausuma englanniksi Groningen Declarationin sivuilta

Groningen, 16. huhtikuuta 2012

Me, tämän Groningen Declaration on Digital Student Data Depositories Worldwide -julistuksen allekirjoittajat, olemme todenneet, että maailman poliittisissa ja akateemisissa piireissä ollaan yhä enemmän tietoisia siitä, että digitaalisten opintotietojen saatavuutta on laajennettava ja lisättävä. Myös yleinen mielipide on kehittynyt tähän suuntaan. Näkemyksemme mukaan digitaalisten opintotietojen saatavuus ja siirrettävyys on tulossa koko ajan konkreettisemmaksi ja ajankohtaisemmaksi. Tulevina vuosina tämä lisää ratkaisevasti opiskelijoiden ja ammattitaitoisen työvoiman vapaata ja globaalia liikkuvuutta.

Jotta tämä opiskelijoiden ja ammattitaitoisen työvoiman vapaa liikkuvuus toteutuisi, ja jotta digitaalisia opintotietoja voidaan hyödyntää täysimittaisesti, haluamme tarkastella yksityisyydensuojaa, tietojen omistajuutta, tunnistusta, tietoihin pääsyä ja tietojen välitystä/jakamista sekä järjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta. Kaiken kattavana periaatteena on pyrkiä lähentymiseen yhtenäistämisen sijasta siten, että kunnioitetaan järjestelmien ja toimitustapojen itsenäisyyttä ja monimuotoisuutta.

On selvää, että sidosryhmiä on muitakin kuin vain digitaalisten opintotietojen tallennusratkaisujen tuottajat. Tärkein sidosryhmä on luonnollisesti opiskelijat ja heidän jälkeensä ensimmäisen ja toisen asteen sekä korkea-asteen oppilaitokset, kansalliset opetusviranomaiset, oppilaitosten työntekijät jne. Nämä sidosryhmät eivät ole ensisijaisesti mukana teknisen osan toteutuksessa, vaan järjestelmän hyväksymisessä ja tunnustamisessa, ja siksi ne ovat hyvin tärkeitä tämän julistuksen tavoitteiden hyväksymiseksi. Tämän vuoksi mainitut sidosryhmät ovat luonnollisesti mukana julistuksen allekirjoittajina.

Nyt päättyvä Groningenin globaali perustamisseminaari maailmanlaajuisesta digitaalisten opintotietojen saatavuudesta (Global Founding Seminar of Digital Student Data Depositories Worldwide) pyrki kokoamaan kriittisen massan, jolla voidaan luoda maailmanlaajuinen liike muutoksen edistämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Seminaarin jälkeen mielestämme paras tapa jatkaa järjestelmän kehittämistä on edistää konkreettisia toimenpiteitä, joilla saavutetaan todellisia edistysaskelia.

Tässä julistuksessa yllä mainitut seikat otetaan kaikenkattaviksi teemoiksi tulevalle työlle.

Käsittelemme seuraavia asioita: tietojoukkojen omistajuus; yksityisyyden suoja; tunnistus; tietoihin pääsy; konsultointi; välitys/jakaminen; yhteentoimivuus; yhteismitallisuus; hyväksyminen ja tunnustaminen. Tarkoituksena on luoda globaali digitaalisten opintotietojen saatavuusratkaisujen lähentymisalue, ja lupaamme jakaa digitaalisten suojattujen järjestelmien parhaat käytännöt ja koordinoida käytäntöjämme seuraavilla osa-alueilla:

  • digitaalisten opintotietojen maailmanlaajuisen siirrettävyyden tavoitteet, toteutettavuus ja taloudellisuus
  • tavat, joilla järjestelmistämme tehdään paremmin yhteensopivia mm. tarkastelemalla niiden semanttista yhteentoimivuutta
  • tavat, joilla tiedoista tehdään paremmin vertailukelpoisia
  • tietojen jakaminen tai välitys nimettyjen järjestelmien kautta
  • digitaalisten opintotietojen hyväksymisen edistäminen paperisten asiakirjojen sijasta opintojen tunnustamisessa
  • yksityisyyden suojaa koskevien kansallisten tai liittovaltion säännösten noudattaminen sekä lähettävässä että vastaanottavassa päässä tiedonsiirron aikana
  • vähittäinen luopuminen paperisiin asiakirjoihin perustuvista todennuksista (laillistamiset) mahdollisuuksien mukaan
  • pysyvän globaalin sihteeristön (Global Standing Secretariat) perustaminen Digital Student Data Depositories Worldwide -organisaatioon seurantarakenteen kehittämiseksi. Sihteeristö koostuisi kaikkien allekirjoittajien edustajien muodostamasta "konsultoivasta ryhmästä" sekä pienemmästä "seurantaryhmästä", jotka järjestäisivät tulevia tapahtumia.

Ryhdymme toimeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi organisatorisen toimivaltamme puitteissa ja nykyisten järjestelmien monimuotoisuutta kunnioittaen. Tämän vuoksi pyrimme myös vastavuoroiseen yhteistyöhön hallitusten ja hallitustenvälisten elinten sekä valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa.

Lue alkuperäinen julkilausuma englanniksi Groningen Declarationin sivuilta