CSC ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

CSC:n koulutuksen palveluiden alueella on viime vuosina yhä aktiivisemmin alettu tehdä työtä korkea-asteen koulutuksen ohella myös muilla koulutuksen asteilla. Tämä on osa strategiaamme – rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa opetuksen ja oppimisen digitaaliset palvelut yhteentoimivaksi kokonaisuudeksi kaikille koulutusasteille.

OKM:n ammatillisen osaston asiakkuutemme on keskeinen osa tämän kunnianhimoisen tavoitteen toteuttamisessa. Eikä vähiten siksi, että parhaillaan Suomessa tehdään toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa merkittävää uudistustyötä, jonka yhteydessä myös digitalisaation mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään perusteellisesti. Ajankohta on siten sangen edullinen, kun vielä huomioidaan ajan koulutuspolitiikassa vallalla oleva tavoite tiivistää toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitosten yhteistyötä.


Digitalisaation hyödyntäminen avainkysymys

Ammatillisen koulutuksen reformin rinnalla on meneillään aluehallinnon uudistaminen, jonka yhteydessä paikallinen kuntataso tulee samalla käymään läpi merkittäviä muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat siirtymässä maakuntien vastuulle, joten kuntien tehtävänä tulee jatkossa entistä vahvemmin olemaan sivistys- ja koulutuspalvelut sekä oman alueensa elinvoimasta huolehtiminen. Monien kuntien suulla onkin jo tässä vaiheessa saatu kuulla, miten juuri julkisen vallan, oppilaitosten ja yritysten tiivistyvä yhteistyö tulee jatkossa olemaan kunnallisen toiminnan keskiössä. On selvää, että digitalisaation hyödyntäminen näin laajan yhteistyön rakentamisessa tulee olemaan avainkysymys.

Kuntaliitto järjestää vuosittain erityisesti oppilaitosjohdolle ja kuntien luottamushenkilöille tarkoitetut ammatillisen koulutuksen päivät, joiden aikana käsitellään ajankohtaisia teemoja. Tänä syksynä kokoonnuttiin Vantaalla 28.–29.9. otsikolla Ammatillinen koulutus 2018. Edellä kuvattuja ajankohtaisia muutoksia vasten oli erityisen mielenkiintoista kuulla, mitä sanottavaa koulutusjohtajilla ja kuntien päättäjillä ammatillisen koulutuksen reformista on.

 
"Voi kysyä, missä määrin kunnissa ymmärretään, että IT ei ole päälle liimattua toimintaa, josta vastaavat aihepiiriin erikseen perehtyneet henkilöt. Se on orgaaninen osa modernia toiminnan kehittämistä, jonka näkökulmana tulisi olla mukana kaikessa kehittämistyössä."
 

Ilmapiiri oli uudistusten edellä varovaisen innostunut ja paikoin huolestunutkin, mutta monissa kunnissa hihat on kääritty ja lähdetty tekemään uutta laajassa yhteistyössä. Toisaalta kun huomioidaan tulevien muutosten merkittävyys, heräsi myös kysymys: Miten hyvin kunnissa on pystytty varautumaan tulevaan? Vai edetäänkö sikäli ajassa eläen, että uutta lähdetään kunnolla opettelemaan vasta, kun lopullisen päätökset ja uudistukset on saatu konkreettisesti toteutettua?

Luultavasti erot kuntien osaamisessa ja toimintamalleissa ovat tässä suhteessa melko suuret. Yllättävää oli kuitenkin, miten vähän tässä seminaarissa ylipäätään puhuttiin digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista. Voi kysyä, missä määrin kunnissa ymmärretään, että IT ei ole päälle liimattua toimintaa, josta vastaavat aihepiiriin erikseen perehtyneet henkilöt. Se on orgaaninen osa modernia toiminnan kehittämistä, jonka näkökulmana tulisi olla mukana kaikessa kehittämistyössä.


Sujuvuutta arkeen

CSC:n osalta nyt on vaikuttamisen paikka. Olemme jo tällä hetkellä yhdessä alihankkijoidemme kanssa kehittämässä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelypalvelua Oivaa, jotta jatkossa OKM voisi entistäkin sujuvammin myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat koulutuksen järjestäjille. Oiva on opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämä ja ylläpitämä palvelu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien ja koulutustehtävien muutosten hakemiseen. Palvelun toteutuksesta vastaa CSC. Vaikka työtä tehdään ensi vaiheessa opetushallinnon prosessien, ministeriön sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyön ja lupahallinnoinnin sujuvoittamiseksi, sisältyy tähän myös suuria mahdollisuuksia laajemman aluekehittämisen näkökulmasta.

Ohjaus- ja säätelypalvelu on hyvä esimerkki CSC:n tuottamasta ratkaisusta, jota ensi sijassa tehdään opetushallinnon tarpeita ajatellen, mutta joka pidemmän tähtäimen visiolla avaa mahdollisuuksia mitä moninaisimpiin yhteiskunnallisiin toimintoihin. Voidaan ajatella, että tulevaisuudessa sähköiseen koulutuksen järjestämislupapalveluun olisi mahdollista integroida vaikkapa paikallista dataa työvoimatarpeeseen liittyen, jolloin koulutuksen järjestämislupia voitaisiin ministeriöstä myöntää nykyistä paremmin yleisempään tietoon nojaten alueellista työvoimatarvetta ajatellen ja entistä reaaliaikaisemmin.

 
"On selvää, että tietotekniikkaa viisaasti hyödyntämällä voidaan sujuvoittaa arkea hyvin monissa uudistuksiin liittyvissä prosesseissa."
 

Kun kehitämme palveluita, tulee meidän muistaa laaja näkymä yhteiskunnan kehitystrendeihin. Laajemmin tämä liittyy yleisempään kehitystyöhön julkisessa hallinnossa, missä tulisi tehdä hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä kokonaisuutta silmällä pitäen.

CSC on jatkossa vahvasti mukana ammatillisen koulutuksen reformin myötä uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa sekä toivottavasti myös tukemassa uusia "sivistyskuntia" elinvoiman synnyttämisessä. Ammatillisen koulutuksen tiimimme tekee monin tavoin työtä, jossa pyrimme tukemaan ja auttamaan asiakkaitamme muutosten keskellä. On selvää, että tietotekniikkaa viisaasti hyödyntämällä voidaan sujuvoittaa arkea hyvin monissa uudistuksiin liittyvissä prosesseissa.

 

KUVA: THINKSTOCK

Antti Laitinen

Antti Laitinen

Kirjoittaja on elinikäisen oppimisen nimiin vannova, IT-talossa työskentelevä filosofian maisteri ja pedagogi, joka ihmettelee yhteiskunnan jakautumista kriittisiin digiepäilijöihin ja toisaalta kritiikittömiin digiuskovaisiin.

To front page
Trackback URL:

comments powered by Disqus

LATEST POSTS: LATEST POSTS:

ARCHIVE: