Luodaan kestävä lainsäädäntö‐, teknologia‐ ja osaamispohja datan hyödyntämiselle ja tekoälylle

Datatalous on yksi aikamme suurimpia mahdollisuuksia. Tehokas ja sujuva datan hyödyntäminen on keskeinen tekijä uusien innovaatioiden ja kasvun luomisessa ja uusien liiketoimintamuotojen kuten alustatalouden kehittämisessä.

Suomella on mahdollisuus toimia edelläkävijänä tekoälyn kehittämisessä, mutta tekoälyä ei voi eristää omaksi sektorikseen, vaan se vaatii järjestelmällistä panostamista tehokkaaseen laskentainfrastruktuuriin, datan vapaaseen liikkuvuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Lisäksi on tärkeää, että tekoälyä kehitetään globaalissa kontekstissa datan eettisen käytön ja demokratian edistämisen näkökulmasta, vastavoimana epädemokraattisille toimijoille. Yksilöllä tulee olla mahdollisuus määritellä, miten häntä itseään koskevaa dataa käytetään.

Suomen hallituksen pitää tunnistaa digitalisaatioon ja datatalouteen vaikuttavat tekijät laajassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. On erittäin tärkeää, että nähdään kokonaisuus eikä kehitetä asioita erillisissä siiloissa, mikä väistämättä muodostaa esteitä datatalouden kehittämiselle ja toimivuudelle. Avoin data on keskeinen lähtökohta, jonka edistämistä on jatkettava. Tieteen ja liike‐elämän yhteistyö vaatii datan liikkuvuutta eri sektoreiden välillä.

Jotta datan koko potentiaali voidaan hyödyntää, dataa koskevien toimenpiteiden ja lainsäädännön valmistelussa pitää edistää kokonaisvaltaisesti eri sektoreiden ja alojen välisen datan yhteentoimivuutta, liikkuvuutta ja uudelleenkäyttöä.

 • Datatieteen (data science) koulutus on tuotava useille eri koulutusaloille, jotta yhteiskunnan palvelukseen saadaan monipuolisia ja datankäsittelyn haasteisiin vastaavia osaajia. Hallituksen on otettava tämä osaksi koulutus‐ ja elinkeinopoliittista ohjelmaansa.
   
 • Lainsäädännölliset esteet datan liikkuvuudelle on kartoitettava ja purettava. Esimerkiksi EU:n tekijänoikeusdirektiivin (DSM‐direktiivi)  tuomisessa kansalliseen lainsäädäntöön on varmistettava poikkeussäännös, joka mahdollistaa koneellisen tekstin‐ ja datanlouhinnan niin tutkimukseen kuin kaupalliseenkin käyttöön.
   
 • Hallituksen on laadittava poikkihallinnollinen tekoälystrategia, jossa arvioidaan osaamis‐, resurssi-, ja lainsäädäntötarpeet.
   
 • Resursseja on ohjattava osaamisen kehittämiseen sekä monialaiseen ja poikkitieteelliseen tekoälyä hyödyntävään tutkimukseen ja koulutukseen.
   
 • Yksilöiden mahdollisuutta hallita heitä itseään koskevaa dataa on vaalittava. Hallituksen tulee panostaa omadataratkaisujen kehittämiseen ja tehdä tarvittavat lainsäädännölliset muutokset.
   

Katso videolta, mitä kehityspäällikkö Aleksi Kallio CSC:ltä kertoo aiheesta:
 

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää CSC:n hallitusohjelmatavoitteista pdf-dokumentista.

Etusivulle