Luodaan poikkihallinnollinen datastrategia ja datan liikkuvuutta edistävä lainsäädäntö

Datatalous on yksi aikamme suurimpia mahdollisuuksia. Tehokas ja sujuva datan hyödyntäminen on keskeisessä osassa uusien innovaatioiden ja kasvun luomisessa sekä uusien liiketoimintamuotojen kuten alustatalouden kehittämisessä. Suomen hallituksen pitää tunnistaa digitalisaatioon ja datatalouteen vaikuttavat tekijät laajassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. On erittäin tärkeää, että nähdään kokonaisuus eikä asioita kehitetä erillisissä siiloissa, mikä väistämättä muodostaa esteitä datatalouden kehittämiselle ja toimivuudelle. Avoin data on keskeinen lähtökohta, jonka edistämistä on jatkettava. Tieteen ja liike-elämän yhteistyö vaatii datan liikkuvuutta eri sektoreiden välillä. Meneillään olevat ja suunnitellut dataan liittyvät EU-hankkeet ovat erinomainen mahdollisuus suomalaisen osaamisen kehittämisen tukemiseen, EU-rahoituksen kotiuttamiseen ja Suomen EU-vaikuttavuuden edistämiseen.

 • Datatieteen (data science) koulutus on tuotava useille eri koulutusaloille, jotta yhteiskunnan palvelukseen saadaan monipuolisia ja datankäsittelyn haasteisiin vastaavia osaajia. Hallituksen on otettava tämä osaksi koulutus- ja elinkeinopoliittista ohjelmaansa.
   
 • Jotta datan koko potentiaali voidaan hyödyntää, dataa koskevien toimenpiteiden ja lainsäädännön valmistelussa pitää edistää kokonaisvaltaisesti eri sektoreiden ja alojen välisen datan yhteentoimivuutta, liikkuvuutta ja uudelleenkäyttöä.
   
 • Dataa koskevia aloitteita käsittelevien hallinnonalojen väliset raja-aidat on purettava, jotta asioita pystytään edistämään yhteistyössä kaikkien oleellisten toimijoiden kesken. Tässä työssä tulee soveltaa EU-komission luomaa eurooppalaista yhteentoimivuusviitekehystä.
   
 • Lainsäädännölliset esteet datan liikkuvuudelle on kartoitettava ja purettava. EU:n tekijänoikeusdirektiivin (DSM-direktiivi) tuomisessa kansalliseen lainsäädäntöön on varmistettava poikkeussäännös, joka mahdollistaa koneellisen tekstin- ja datanlouhinnan niin tutkimukseen kuin kaupalliseenkin käyttöön. Hallituksen on suunnattava rahoitusta alustatalouteen liittyvien liiketoimintamallien sekä työvoiman osaamisen kehittämiseen.
   
 • Hallituksen on kohdistettava rahoitusta hankkeille, joissa käytetään massadataa, sensoriteknologiaa ja automaatiota synnyttämään uusia innovatiivisia prosesseja, menetelmiä ja infrastruktuureja.

 

Etusivulle