Nostetaan TKI-toiminta EU-puheenjohtajuuskauden painopisteeksi

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa varten tarvitaan kansallinen poikkihallinnollinen strategia, jonka omistajana on hallitus. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella TKI-toiminta pitää ottaa painopisteeksi, ja Suomen on määrätietoisesti johdettava EU:n seuraavan tutkimuksen puiteohjelman valmistelua ja edistettävä suomalaisten toimijoiden osallistumista ja menestymistä EU-hauissa. Samaan aikaan hallituksen pitää huolehtia siitä, että kansallinen rahoitus tutkimus- ja innovaatiotoimintaan on riittävällä tasolla. Innovaatioiden osalta on löydettävä ja vahvistettava Suomelle ominaisia sovellusalueita, joilla voidaan saavuttaa nopeasti globaalisti johtava asema innovatiivisten teknologioiden käytössä.

 • Suomelle on luotava poikkihallinnollinen, kansallinen EU:n TKI-rahoituksen strategia ja toimenpideohjelma, jonka toimeenpanosta huolehtimaan nimetään kansallinen vastuutaho.
   
 • EU:n seuraava tutkimuksen puiteohjelma (Horizon Europe) tulee nostaa Suomen hallituksen ja EU-puheenjohtajuuskauden strategiseksi kärkiteemaksi.
   
 • Suomalaisten toimijoiden menestys EU:n TKI-puiteohjelmissa on nostettava vähintään verrokkimaiden tasolle.
   
 • Hallituksen on luotava rahoitusinstrumentti EU-hankkeiden valmisteluun ja vastinrahoitukseen. Tämä on konkreettinen tapa kannustaa suomalaisia toimijoita mukaan EU-hankkeisiin.
   
 • Suomen tulee osallistua aktiivisesti EU-hankkeisiin, kuten eurooppalaisen avoimen tieteen pilvipalvelun (European Open Science Cloud) sekä eurooppalaisen suurteholaskennan (EuroHPC) kehittämiseen. Osallistumisen pitää olla hallitukselle strateginen tavoite, jolla Suomi pyrkii saamaan lisää vaikuttavuutta EU-tasolla sekä synergiaa ja lisää kotiutettua EU-rahoitusta.

 

Etusivulle