Talous

CSC:n toiminnan tarkoitus on tuottaa omistajilleen palveluja voittoa tavoittelematta. Yhtiö ei toimi markkinaehtoisesti, vaan se tuottaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti palveluita omistajan määrittelemillä liiketoiminta-alueilla omistajan määrittelemille tahoille. Taloudellinen vastuu tarkoittaa CSC:llä läpinäkyvää ja avointa talouden hallintaa sekä laadukkaiden palvelujen tuottamista kustannustehokkaasti.

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2021 taloudellisena tavoitteena oli rahoituspohjan ylläpitäminen ja laajentaminen sekä kustannusrakenteen hyvä hallinta ja läpinäkyvyys. Toimenpiteillä pyrittiin vastaamaan ympäristön suhdannevaihteluihin. CSC:n tilikausi oli taloudellisesti onnistunut. Liikevaihto ja tutkimus- sekä tuotekehitysrahoitus kehittyivät ennusteiden mukaisesti.

Poikkeustilanteen jatkumisesta huolimatta tilikauden taloudelliset tavoitteet saavutettiin erinomaisesti ja yhtiön taloudellinen tilanne jatkui tilikauden aikana vakaana. Kasvua saavutettiin uusista asiakkuuksista ja laajentuneesta hanketoiminnasta.

Yhtiön kustannusrakenne pysyi hyvin hallinnassa ja tilikauden tulos oli odotusten mukainen. Covid-19 -pandemia tuotti haasteita yhtiölle. Haasteisiin pystyttiin vastaamaan edellisen vuoden aikana kertyneiden kokemusten perusteella ja tilanteen vaatimien toimintojen ennakoinnilla. CSC:llä pystyttiin jatkamaan toimintaa taloudellisesti kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. CSC:n taloudellinen tulos ja taloudellisen toiminnan tunnusluvut esitetään tarkemmin kohdassa Toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus.

Talouden tunnusluvut

Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 56,4 miljoonaa euroa.

Talouden tunnusluvut 2021
Talouden tunnusluvut 2021
Liikevoitto 2,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto 15,1 %
Oma pääoman tuotto 11,4 %
Quick ratio 2,3
Current ratio 0,8
Omavaraisuusaste 41,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus 23,9 %

 

Valtiolta saatu taloudellinen tuki

Valtiolta saatu taloudellinen tuki

 

Valtiolta saatu taloudellinen tuki
Valtion erityisavustus 2,539 milj. Valtion erityisavustuksen käyttö liittyy laskentapalvelun infrastruktuurin, palvelukonseptien ja tietovarantopalvelujen kehittämiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä investointituki 1,246 milj. Investointituella katetaan valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ylläpitoon, valvontaan ja tietoturvaan liittyvien investointien kustannukset.

Tulot

 

Liikevoiton kehitys

 

Vakavaraisuus

 

Rahoituksen riittävyys

 

Pääoman tuotto

 

Verojalanjälki

 

Talouden rahavirrat sidosryhmille

Rahavirrat sidoryhmille 2021
Rahavirrat sidoryhmille 2021
Sidosryhmät Välittömät ja välilliset vaikutukset
Asiakkaat

Liikevaihto 56,441 milj.

EU, Business Finland, Suomen Akatemia tuet
10,189 milj.  

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa CSC:n kautta tietohallintolain mukaista velvoitettaan edistää yhteistyötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja julkishallinnon kohdealueilla.

CSC:n asiakkaat saavat käyttöönsä kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tietoverkon, tieteellisen laskennan palveluita sekä koulutusta ja asiantuntijaopastusta superkoneiden hyödyntämiseen.  

Välilliset taloudelliset vaikutukset:
CSC vaikuttaa suomalaisen tutkimuksen kilpailukykyyn. 

Toimittajat -26,251 milj. 

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
CSC ostaa tavaroita ja palveluita pääsääntöisesti Suomessa toimivilta toimittajilta.

Välilliset taloudelliset vaikutukset: 
Yhteistyö luo toimittajille liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Henkilöstö -34,998 milj.

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
CSC:n koko henkilöstö on Suomessa. Henkilöstön palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen ja henkilöiden maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen.

Välilliset taloudelliset vaikutukset:
CSC kehittää henkilöstönsä osaamista ja suorituskykyä koulutuksella ja tehtävänkierroilla. CSC:n henkilöstöllä on ainutlaatuista osaamista mm. tieteellisen laskennan, datanhallinnan ja tallennuspalvelujen alueilla.

Julkinen sektori -258 000 CSC:n valtiolle maksamat verot
Yleishyödylliset tahot: annetut tuet ja lahjoitukset 0 Toimintaohjeensa (Code of Conduct) mukaisesti CSC ei jaa lahjoituksia, yleishyödyllisiä tukia eikä sponsoroi mitään ryhmiä.
Osakkeenomistajat 0 CSC ei maksa osinkoa. Tilikauden tulos 1,016 milj.euroa siirretään täysimääräisenä aikaisempien vuosien voittovaroihin.
Rahoittajat

-65 000

12 000

Rahoituskulut

Rahoitustuotot

Tilikauden tulos 1,016 milj.   Tilikauden tulos siirretään täysimääräisenä aikaisempien vuosien voittovaroihin. 
Investoinnit: poistot 4,053 milj. CSC:n omat investoinnit kohdistuvat valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ja datainfrastruktuurin ylläpitoon, valvontaan ja tietoturvaan.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle