Vastaavuus valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen raportointimallin kanssa

Oheisessa taulukossa verrataan CSC:n yhteiskuntavastuun raportoinnin kattavuutta valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston päätöksen 3.11.2011 mukaiseen raportointimalliin. Taulukossa käytetään linkkejä osoittamaan, mistä kyseinen tieto löytyy.

Vastaavuus valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen raportointimallin kanssa

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston päätöksen mukainen raportointi

Sisältyy

Linkki

Lisätiedot /puutteet/poikkeamat

Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet

     
Organisaation perustiedot  Kyllä Siirry  
Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Kyllä Siirry  
Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Osittain Siirry  
Taloudellinen vastuu      
Taloudellisen vastuun johtaminen      
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Kyllä

Siirry

Tilinpäätös (pdf)

 
Taloudellisen toiminnan tunnusluvut   Siirry  
Talouden rahavirrat sidosryhmille Kyllä Siirry Tilinpäätös 31.12.2021
Yleishyödylliset tuet ja sponsorointi Ei   CSC ei jaa yleishyödyllisiä tukia eikä sponsoroi mitään ryhmiä.
Valtiolta saatu taloudellinen tuki Kyllä Siirry  
Henkilöstö      
Henkilöstöjohtaminen      
Henkilöstöjohtaminen Kyllä Siirry  
Henkilöstötavoitteet Kyllä Siirry  
Henkilöstön määrä ja rakenne      
Henkilöstön määrä Kyllä Siirry  
Työsuhteet Kyllä Siirry  
Vaihtuvuus Kyllä Siirry  
Työsuhteiden kesto Kyllä Siirry  
Henkilöstön ikärakenne Kyllä Siirry  
Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset / Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet      
Irtisanomiset ja lomautukset Ei    
Tasa-arvo      
Henkilöstön sukupuolijakauma Kyllä Siirry  
Tasa-arvosuunnitelma Kyllä Siirry  
Palkitseminen      
Palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot Kyllä

Siirry

Palkitseminen

 
Osaamisen kehittäminen ja koulutus      
Kehityskeskustelut Kyllä Siirry  
Koulutus ja osaamisen kehittäminen Kyllä Siirry  
Työhyvinvointi      
Henkilöstötyytyväisyys Kyllä Siirry  
Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi Kyllä Siirry  
Työterveys ja turvallisuus      
Tapaturmat Kyllä Siirry  
Sairauspoissaolot Kyllä Siirry  
Työterveys Kyllä Siirry  
Ympäristö      
Ympäristöjohtaminen      
Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset Kyllä Siirry  
Ympäristöasioiden johtaminen Kyllä Siirry  
Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen Kyllä Siirry  
Ympäristötunnusluvut      
Energia Kyllä Siirry  
Päästöt ilmaan Kyllä Siirry  
Vesi Osittain Siirry CSC ei ole merkittävä vedenkäyttäjä. Ei pystytä erittelemään. Kiinteistössä ei ole vuokralaiskohtaisia vesimittareita.
Jätteet Osittain Siirry Kiinteistöllä on yhteinen jätehuone, eikä CSC:n osuutta pystytä erittelemään.
Määräystenmukaisuus ja ympäristökustannukset Ei Siirry Ei tapahtuneita ympäristövahinkoja.
Tuotteet ja palvelut Kyllä Siirry  
Kuljetukset Kyllä Siirry  
Materiaalit Kyllä Siirry  
Yhteiskunta      
Paikallisyhteisöt      
Vaikutus paikallisyhteisöihin Osittain Siirry  
Lahjonta ja korruptio   CSC:n toimintaohje  
Lahjonnan ja korruption vastaiset toimenpiteet ja käytännöt Kyllä Siirry  
Poliittinen vaikuttaminen      
Poliittinen vaikuttaminen ja poliittiset tuet Kyllä Siirry CSC ei tue suoraan eikä välillisesti mitään poliittista toimintaa.
Kilpailun rajoitukset      
Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen Kyllä Siirry  
Määräystenmukaisuus      
Lainsäädännön ja määräysten noudattaminen Kyllä

Siirry

Hankinnat

CSC ei ole ollut oikeustoimissa tai saanut sakkoja tai sanktioita.
Tuotevastuu      
Asiakastyytyväisyys      
Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys Kyllä Siirry  
Tuotteiden ja palvelujen terveys ja turvallisuus Ei    
Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä  

Markkinointiviestintä

Tutkimuksen ekosysteemit

Datanhallintapalvelut

Digitaaliset palvelut

 

Asiakirjojen suojaaminen ja yksityisyys Kyllä Siirry  
Kestävä kulutus Kyllä Siirry  
Ihmisoikeudet      
Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat Osittain Siirry Ihmisoikeuksiin liittyviä tavoitteita ei ole selkeästi asetettu.
Toimitusketjut      
Toimitusketjun hallinta      
Hankintaperiaatteet ja -politiikat Kyllä Siirry  
Raportointi- ja laskentaperiaatteet      
Raportointiperiaatteet Kyllä Siirry  
Mittaus- ja laskentaperiaatteet Kyllä Siirry  

 

Back to top Go to Corporate Responsibility Report